Jesus humbly submitted to baptism by John – Suy niệm ngày 09.01.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, January 9, 2023

Jesus humbly submitted to baptism by John

Scripture: Matthew 3:13-17  

13 Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, to be baptized by him. 14 John would have prevented him, saying, “I need to be baptized by you, and do you come to me?” 15 But Jesus answered him, “Let it be so now; for thus it is fitting for us to fulfil all righteousness.” Then he consented. 16 And when Jesus was baptized, he went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened and he saw the Spirit of God descending  like a dove, and alighting on him; 17 and lo, a voice from heaven, saying, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”

Thứ Hai, ngày 09.01.2023

Đây Đức Giêsu khiêm tốn chịu phép rửa của Gioan

Mt 3,13-17

13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! “15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.17 Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Meditation:Why did Jesus, the Sinless One, submit himself to John’s baptism at the River Jordan? John preached a baptism of repentance for the forgiveness of sins (Luke 3:3).  In this humble submission of Jesus we see a foreshadowing of the “baptism” of his bloody death upon the cross. Jesus’ baptism is the acceptance and the beginning of his mission as God’s suffering Servant (Isaiah 42:1-4). He allowed himself to be numbered among sinners. Jesus submitted himself entirely to his Father’s will. Out of love he consented to this baptism of death for the remission of our sins. Do you know the joy of trust and submission to God?

Jesus’ baptism – beginning of a new creation

The Father proclaimed his entire delight in his Son and spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, was present as he anointed Jesus for his ministry which began that day as he rose from the waters of the Jordan river. Jesus will be the source of the Spirit for all who come to believe in him. At his baptism the heavens were opened and the waters were sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit, signifying the beginning of a new creation.

Heaven will open for those who bow before the Lord

How can we enter into the mystery of Jesus’ humble self-abasement and baptism? Gregory of Nazianzus (329-389 AD), an early church father tells us: “Let us be buried with Christ by Baptism to rise with him; let us go down with him to be raised with him; and let us rise with him to be glorified with him.”

Do you want to see your life transformed in the likeness of Christ? And do you want to become a more effective instrument of the Gospel? Examine Jesus’ humility and ask the Holy Spirit to forge this same attitude in your heart. As you do, heaven will open for you as well.

The Holy Spirit transforms us in the likeness of Jesus

The Lord Jesus is ever ready to renew and refashion us in his likeness through the gift and working of the Holy Spirit – and he anoints us for mission as ambassadors of his kingdom of righteousness (moral goodness), peace, and joy (Romans 14:17). We are called to be the “light” and salt” of his kingdom that radiate the beauty and aroma of his mercy and goodness to those around us (Matthew 5:13,15-16). The Lord Jesus wants his love and truth to shine through us that many others may may find new life, freedom, and joy in the Holy Spirit. Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit that you may radiate the joy of the Gospel to those around you.

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and with the fire of your love and goodness. May I always find joy and delight in seeking to please you in doing your will just as you have delighted in the joy of pleasing your Father and doing his will.”

Suy niệm:  Tại sao Đức Giêsu, Đấng vô tội, lại để cho Gioan làm phép rửa cho mình? Gioan rao giảng một phép rửa của lòng thống hối cho ơn tha thứ tội lỗi (Lc 3,3). Tại sao Chúa Giêsu, Đấng vô tội, lại hạ mình chịu phép rửa của Gioan? Trong sự vâng phục khiêm tốn này, chúng ta nhìn thấy một hình bóng của một “phép rửa” bằng máu của Người trên thập tự giá. Phép rửa của Đức Giêsu là sự tiếp nhận và khởi đầu sứ mạng của mình như người Tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Người hòa mình trong số các tội nhân. Đức Giêsu suy phục hoàn toàn trước thánh ý của Chúa Cha. Chính vì yêu thương, Người đã vui lòng cho phép rửa này của sự chết để đền tội chúng ta. Bạn có biết niềm vui của sự tin cậy và vâng phục Thiên Chúa không?

Phép rửa của Đức Giêsu – khởi sự sự tạo thành mới

Chúa Cha công bố Người hết sức thỏa mãn về Con của Người, và nói rõ ràng cho tất cả mọi người đều nghe. Chúa Thánh Thần cũng được giới thiệu khi Người xức dầu cho Đức Giêsu cho sứ mạng khởi đầu của Người khi Người trồi lên từ nước sông Giođan. Đức Giêsu chính là nguồn suối thần linh cho tất cả những ai đặt niềm tin cậy nơi Người. Khi Người chịu phép rửa, các tầng trời mở ra và nước được thanh tẩy qua sự hạ mình xuống của Đức Giêsu và của Chúa Thánh Thần, đánh dấu sự khởi đầu của sự tạo dựng mới.

Thiên đàng sẽ mở ra cho ai quy phục Chúa

Làm thế nào chúng ta có thể đi vào sự mầu nhiệm của sự tự hủy và phép rửa của Đức Giêsu? Gregory thành Nazianzus, một giáo phụ của Giáo hội ở thế kỷ thứ 7 nói với chúng ta rằng: “Chúng ta hãy để bị chôn vùi với Đức Giêsu Kitô qua phép rửa và trỗi dậy với Người. Chúng ta hãy hạ mình xuống và trỗi dậy với Người. Và chúng ta hãy trỗi dậy với Người để được hưởng vinh quang với Người”.

Bạn có muốn nhìn thấy đời mình được biến đổi nên giống Đức Kitô không? Và bạn có muốn trở nên một dụng cụ hiệu lực hơn cho Tin mừng không? Hãy suy gẫm về sự khiêm hạ của Đức Giêsu và cầu xin Chúa Thánh Thần tôi luyện cùng một thái độ này trong tâm hồn của bạn. Khi bạn thực hiện, Thiên đàng cũng sẽ mở ra cho bạn nữa.

Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta nên giống Đức Giêsu

Chúa Giêsu luôn sẵn sàng canh tân và tái tạo chúng ta theo hình ảnh Người, ngang qua hồng ân và sự tác động của Chúa Thánh Thần – và Người tuyển chọn chúng ta cho sứ mạng là những đại sứ của vương quốc công chính, bình an, và niềm vui của Người (Rm 14,17). Chúng ta được gọi trở thành “ánh sáng” và “muối” của vương quốc Người, để chiếu tỏa vẻ đẹp hương thơm lòng thương xót và nhân hậu của Người cho những người xung quanh chúng ta (Mt 5,13; 15-16). Chúa Giêsu muốn tình yêu và chân lý của Người chiếu sáng qua chúng ta, để nhiều người có thể nhìn thấy sự sống mới, tự do, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Hãy xin Chúa Giêsu lấp đầy lòng bạn Thần Khí của Người để bạn có thể tỏa rạng niềm vui Tin mừng đến những người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy lòng con Thần Khí của Chúa, và đốt cháy tâm hồn con với niềm vui Tin mừng. Chớ gì con tìm thấy niềm vui trong việc tìm kiếm những gì đẹp lòng Chúa, như Chúa đã tìm thấy niềm vui trong việc làm đẹp ý Chúa Cha.

Comments are closed.

phone-icon