Ngài nói với anh ta “hãy theo ta” – SN theo WAU ngày 21.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

As he traveled from place to place ministering to people, Jesus one day passed by a customs post. There he saw Matthew collecting taxes. But instead of seeing a man most respectable Jews would avoid, he saw a would-be disciple.

Matthew knew who this rabbi was, but he was keenly aware of the distance between himself and God, so he dismissed any thoughts of Jesus from his mind. How shocked he must have been, then, when Jesus walked right up to him, looked him in the eye, and said, “Follow me” (Matthew 9:9)! In an instant, the distance between Matthew and God had disappeared. From then on, he would faithfully follow Jesus.

On this feast day of St. Matthew, remember this scene and take courage from it: you do not have to prove yourself before saying yes to the Lord! When Jesus calls you, all you have to do is respond as Matthew did: “Yes, I will follow you.” Whatever you need, you will learn on the way. The Lord in his goodness will supply whatever you are lacking.

Notice that once he committed himself to Jesus, Matthew didn’t waste any time. He immediately connected his friends to Jesus (Matthew 9:10), and he continued doing so as an apostle and evangelist. After Jesus’ resurrection, he ministered to his fellow Jews in Judea; later, tradition holds, he preached the gospel in Ethiopia and Persia. Eventually he was martyred, but the Gospel that bears his name continues to live on in the Church and in the hearts of countless followers down through the centuries.

Just as he did for Matthew, Jesus calls people before their lives are changed. As he told the Pharisees who objected that day, “I did not come to call the righteous but sinners” (Matthew 9:13).

So imagine Jesus passing by your home, classroom, or work site today. He stops and calls you to follow him. Don’t worry if you think you aren’t worthy to be his disciple; recommit yourself to him just as you are. Then trust that Jesus will give you all that you need to be his faithful follower.

“Jesus, I say yes to your call today.”

Khi đi từ nơi này đến nơi khác để phục vụ người ta, một ngày nọ, Chúa Giêsu đi ngang qua một trạm thuế. Ở đó, Ngài thấy Mátthêu đang thu thuế. Nhưng thay vì nhìn thấy một người mà người Do Thái đáng kính nhất sẽ tránh xa, Ngài lại nhìn thấy một môn đệ tương lai.

Mátthêu biết giáo sĩ Do Thái này là ai, nhưng ông nhận thức sâu sắc về khoảng cách giữa mình và Thiên Chúa, vì vậy ông gạt bỏ mọi ý nghĩ về Chúa Giêsu ra khỏi tâm trí mình. Chắc hẳn ông đã vô cùng sửng sốt khi Chúa Giêsu bước đến gần ông, nhìn thẳng vào mắt ông và nói: “Hãy theo ta” (Mt 9,9)! Ngay lập tức, khoảng cách giữa Mátthêu và Chúa đã biến mất. Từ đó trở đi, ông trung thành đi theo Chúa Giêsu.

Vào ngày lễ Thánh Mátthêu này, hãy nhớ lại cảnh tượng này và can đảm lên: bạn không cần phải chứng tỏ bản thân trước khi nói lời xin vâng với Chúa! Khi Chúa Giêsu gọi bạn, tất cả những gì bạn phải làm là đáp lại như Mátthêu đã làm: “Vâng, con sẽ theo Thầy.” Bất cứ điều gì bạn cần, bạn sẽ học được trên đường đi. Chúa trong lòng tốt của Ngài sẽ cung cấp bất cứ điều gì bạn đang thiếu.

Hãy lưu ý rằng một khi đã phó mình cho Chúa Giêsu, Mátthêu không lãng phí thời gian. Ông ngay lập tức kết nối những người bạn của mình với Chúa Giêsu (Mt 9,10), và ông tiếp tục làm như vậy với tư cách là một tông đồ và nhà truyền giáo. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, ông phục vụ những người Do Thái đồng bào của mình ở Giuđêa; sau đó, theo truyền thống, ông đã rao giảng Tin mừng ở Ethiopia và Ba Tư. Cuối cùng, ông đã tử vì đạo, nhưng Tin Mừng mang tên ông vẫn tiếp tục tồn tại trong Giáo hội và trong trái tim của vô số tín đồ qua nhiều thế kỷ.

Như đã làm với Mátthêu, Chúa Giêsu kêu gọi mọi người trước khi cuộc sống của họ thay đổi. Như Ngài đã nói với những người Pharisêu đã phản đối ngày hôm đó, “Ta đến không phải để kêu gọi người công chính mà gọi những người tội lỗi” (Mt 9,13).

Vì vậy, hãy tưởng tượng hôm nay Chúa Giêsu đi ngang qua nhà, lớp học hoặc nơi làm việc của bạn. Ngài dừng lại và gọi bạn đi theo Ngài. Đừng lo lắng nếu bạn nghĩ mình không xứng đáng làm môn đệ của Ngài; hãy giới thiệu bản thân với Ngài như bạn đang là. Sau đó, hãy tin rằng Chúa Giêsu sẽ ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để trở thành môn đệ trung thành của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con xin thưa vâng trước lời mời gọi của Chúa.

 

Comments are closed.

phone-icon