Tập Viện

0

Khóa Tập là thời kỳ khai tâm đời sống tu trì. Đây là thời gian quan trọng nhất trong tiến trình đào tạo. Khóa Tập nhằm mục đích giúp Tập sinh nhận ra ơn gọi của mình; tập sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu, nhất là ba lời khấn, có kinh nghiệm về nếp sống Đa Minh và thấm nhuần tinh thần của Hội dòng. Đồng thời, khóa Tập cũng giúp Hội dòng kiểm chứng ơn gọi và khả năng thích đáng của Tập sinh[1].

Thời gian Tập viện là 2 năm chia thành 2 thời kỳ:

1. NĂM TẬP I:

Là năm tập theo Giáo luật[2]. Đây là thời gian dành cho việc đào tạo tâm linh và sống kinh nghiệm cô tịch[3]

Các Tập Sinh được đào tạo tại Tu viện Trung ương theo chương trình do Nội quy và Quy chế của Hội dòng ấn định.

2. NĂM TẬP II:

Tập sinh tham gia sứ vụ giáo dục

Tập sinh thực tập truyền giáo

Sau khi hoàn tất năm Tập I, các Tập sinh được sai đến thực tập tông đồ theo linh đạo Đa Minh tại các cộng đoàn trong thời gian 9 tháng. Đây là thời gian ân phúc giúp Hội Dòng và các em nhận định rõ hơn về ơn gọi Thánh hiến, sứ vụ và đời sống cộng đoàn trong đời tu Đa Minh. Các em được các chị lớn trong cộng đoàn hướng dẫn làm quen với các công việc giáo dục, mục vụ giáo xứ, tông đồ và bác ái … tùy theo nhu cầu của từng cộng đoàn.

Trong thời gian này, các em vẫn tiếphọc hỏi theo chương trình đã được Tổng Hội quy định theo quy chế Đào tạo.

Kết thúc khóa Thực tập Tông đồ, các Tập sinh năm II trở về Nhà Mẹ để hồi tâm trong 3 tháng trước khi Khấn Lần Đầu


[2] GL 646; HP 86 – 88.

[3] NQ 2007, số 193.

[1] GL 648 § 2; GL 652 §  5.

[2] HP 90, 3.

 

 

 

 

Comments are closed.

phone-icon