Thiệp mời: Thánh Lễ Khấn Dòng và Tạ ơn Mừng ngân – kim khánh khấn dòng.

0

THIỆP MỜI THÁNH LỄ KHẤN DÒNG VÀ TẠ ƠN
MỪNG NGÂN – KIM KHÁNH KHẦN DÒNG

THIỆP MỜI THÁNH LỄ KHẤN DÒNG
TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

Comments are closed.