Video: Giáo Xứ Ngưỡng Nhân, Giáo Phận Bùi Chu Dâng Hoa kính Đức Mẹ 2017

0

GIÁO XỨ NGƯỠNG NHÂN – GIÁO PHẬN BÙI CHU
DÂNG HOA ĐỒNG TIẾN 2017

Comments are closed.