Trực tiếp: WGPXL- Tổng Trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến Tòa Thánh Vaticăn đến thăm TGM Xuân Lộc

0

Trực tiếp: WGPXL-Tổng Trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến Tòa Thánh Vaticăn
đến thăm Tòa Giám Mục Xuân Lộc

Nguồn: WGPXL

Comments are closed.