He was a good man… – SN theo The WAU (11.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022 

Saturday June 11th 2022
Meditation: Acts  11, 21-26; 13, 1-3

He was a good man, full of the Holy Spirit and faith (Acts 11, 24)

Barnabas isn’t exactly a household name, but he was among the most influential apostles in the early Church. As we learn in today’s reading, he helped build up one of the first Christian communities outside of Jerusalem, in Antioch. He accompanied Paul on his first missionary journey, traveling to Cyprus and modern-day Turkey (Acts 13:4). Then, at the council in Jerusalem, he stood up for the Gentile converts (15:12).

How did he do it all? Certainly, Barnabas was a “good man,” as our reading tells us. But he was also “filled with the Holy Spirit” (Acts 11:24). Building the kingdom of God took more than just a desire to do good and to work hard. Barnabas needed the power of the Spirit, and he needed to learn how to be led by the Spirit.

How did he do that? The events of Acts 13 can give us some insight:

Barnabas prayed. He knew his own wisdom was not enough. So along with the other elders in Antioch, Barnabas prayed and fasted, and the Holy Spirit showed them how he wanted them to build the kingdom (Acts 13:1-2).

He listened. During the elders’ prayer, the Holy Spirit made clear that Barnabas and Saul should be set apart for missionary work (Acts 13:2). That might not have been Barnabas’ plan, but he was open to what God was saying.

He acted. Once he sensed this message from God, Barnabas, along with Saul, got on a boat and began a missionary journey that lasted more than a year (Acts 13:4).

We can use these three steps to learn how to cooperate with the Holy Spirit. Start with prayer, and ask him to guide you throughout your day. If you have a particular concern, ask him what to do. Next, listen. The Spirit will speak to you as you pray. Pay attention to any inspiration, especially something that you wouldn’t have thought of yourself. Then let the Holy Spirit move you to act on what you have heard. Like Barnabas, you can deepen your relationship with the Holy Spirit and build the kingdom of God.

“St. Barnabas, pray for us!”

Thứ Bảy tuần X Thường Niên
ngày 11.6.2022

Suy niệm: Cv 11, 21-26; 13, 1-3

Ông ấy là một người tốt, tràn đầy Chúa Thánh Thần và đức tin (Cv 11,24)

Banaba không hẳn là một cái tên quen thuộc trong các gia đình, nhưng ông là một trong những tông đồ có ảnh hưởng nhất trong Giáo hội sơ khai. Khi chúng ta tìm hiểu trong bài đọc hôm nay, ông đã giúp xây dựng một trong những cộng đồng Kitô hữu đầu tiên bên ngoài Giêrusalem, ở Antiôkhia. Ông đã đồng hành với Phaolô trong chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của mình, đi đến Síp và Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay (Cv 13,4). Sau đó, tại hội đồng ở Giêrusalem, ông đã đứng lên ủng hộ những người ngoại cải cải đạo (15,12).

Anh ấy đã làm tất cả như thế nào? Chắc chắn, Banaba là một “người tốt”, như bài đọc của chúng ta cho chúng ta biết. Nhưng ông cũng được “đầy dẫy Chúa Thánh Thần” (Cv 11,24). Xây dựng vương quốc của Thiên Chúa không chỉ là ước muốn làm điều tốt và làm việc chăm chỉ. Banaba cần quyền năng của Thánh Thần, và ông cần học cách được Thánh Thần dẫn dắt.

Ông đã làm thế bằng cách nào? Các sự kiện trong Công vụ 13 có thể cho chúng ta một số hiểu biết:

Banaba cầu nguyện. Anh biết sự khôn ngoan của bản thân là không đủ. Vì vậy, cùng với các trưởng lão khác ở Antiôkhia, Banaba cầu nguyện và ăn chay, và Chúa Thánh Thần cho họ thấy cách Ngài muốn họ xây dựng vương quốc (Cv 13,1-2).

Ông lắng nghe. Trong lời cầu nguyện của các trưởng lão, Chúa Thánh Thần đã nói rõ rằng Banaba và Saolô nên dành riêng cho công việc truyền giáo (Cv 13,2). Đó có thể không phải là kế hoạch của Banaba, nhưng ông sẵn sàng đón nhận những gì Thiên Chúa đang nói.

Ông hành động. Khi cảm nhận được thông điệp này từ Thiên Chúa, Banaba cùng với Saolô lên ​​thuyền và bắt đầu hành trình truyền giáo kéo dài hơn một năm (Cv 13,4).

Chúng ta có thể sử dụng ba bước này để học cách hợp tác với Chúa Thánh Thần. Bắt đầu bằng cầu nguyện và cầu xin Ngài hướng dẫn bạn trong suốt cả ngày. Nếu bạn có một mối quan tâm đặc biệt, hãy hỏi Ngài phải làm gì. Tiếp theo, hãy lắng nghe. Thánh Thần sẽ nói với bạn khi bạn cầu nguyện. Hãy chú ý đến bất kỳ nguồn cảm hứng nào, đặc biệt là điều gì đó mà bạn chưa từng nghĩ đến. Sau đó, hãy để Chúa Thánh Thần thúc đẩy bạn hành động theo những gì bạn đã lắng nghe. Giống như Banaba, bạn có thể làm sâu sắc thêm mối tương quan của mình với Chúa Thánh Thần và xây dựng vương quốc của Thiên Chúa.

Lạy thánh Banaba, xin cầu bầu cho chúng con!

* * *

Mt 5, 33-37
Có thì nói có, không thì nói không

Fr, Jordi Pascual I Bancells
https://evangeli.net/gospel/day/2022-06-11

Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục bình luận về các Điều Răn. Dân Israel rất tôn trọng danh Thiên Chúa, một sự tôn kính đáng sợ, vì họ biết rằng tên gọi chỉ con người, và Thiên Chúa xứng đáng với mọi sự tôn trọng, mọi danh dự và mọi vinh quang, bằng ý nghĩ, lời nói và việc làm. Đây là lý do tại sao – ghi nhớ rằng lời thề là đặt Thiên Chúa làm nhân chứng cho sự thật của những gì chúng ta đang nói – Lề Luật đã truyền dạy: “Chớ bội thề; phải giữ lời thề với Chúa” (Mt 5,33). Nhưng Chúa Giêsu đến để hoàn thiện Lề luật (và do đó, để hoàn thiện chúng ta bằng cách tuân theo Lề luật), và đi một bước xa hơn: “Đừng thề chi cả. Đừng chỉ  trời mà thề, cũng đừng chỉ đất mà thề” (Mt 5,34). Thực ra chúng ta không thể nói rằng thề là xấu, nhưng để thực hiện một lời thề chính đáng trước tiên cần có một số điều kiện, chẳng hạn như một lý do công bằng, nghiêm trọng và nghiêm trọng (ví dụ: một vụ kiện), và lời thề của bạn là đúng sự thật và tốt lành.

Nhưng Chúa còn nói nhiều hơn: “Hãy có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5,37). Tức là, Ngài mời gọi chúng ta sống trong sự thật trong mọi trường hợp, để phù hợp với suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta với sự thật. Nhưng, sự thật là gì? Đây là câu hỏi lớn, đã được trình bày trong Tin mừng, trong cuộc xét xử chống lại Chúa Giêsu, theo lời của Philatô, mà rất nhiều nhà tư tưởng, trong suốt thời gian, đã cố gắng trả lời. Sự thật là Thiên Chúa. Ai sống đẹp lòng Thiên Chúa, tuân theo các Điều Răn của Ngài, thì sống trong Lẽ thật. Cha sở của xứ Ars nói: “Lý do tại sao rất ít người tín hữu hành động với mục đích độc nhất là làm đẹp lòng Thiên Chúa là vì họ đang chìm đắm trong sự thiếu hiểu biết khủng khiếp nhất. Ôi lạy Chúa, biết bao nhiêu việc thiện cho Nước Trời người ta đã bỏ qua!”. Sẽ rất tốt nếu bạn suy gẫm  về điều này.

Chúng ta phải thăng tiến bản thân, đọc Tin mừng và Sách Giáo Lý. Rồi sau đó, chúng ta phải sống bằng những gì mình đã học.

Comments are closed.

phone-icon