This is eternal life – to know the Father the only true God – Suy niệm ngày 23.05.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, May 23, 2023 

“This is eternal life – to know the Father the only true God”

Scripture: John 17:1-11

1 When Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, “Father, the hour has come; glorify your Son that the Son may glorify you, 2 since you have given him power over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. 3 And this is eternal life, that they know you the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. 4 I glorified you on earth, having accomplished the work which you gave me to do; 5 and now, Father, glorify me in your own presence with the glory which I had with you before the world was made. 6 “I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world; they were yours, and you gave them to me, and they have kept your word. 7 Now they know that everything that you have given me is from you; 8 for I have given them the words which you gave me, and they have received them and know in truth that I came from you; and they have believed that you sent me. 9 I am praying for them; I am not praying for the world but for those whom you have given me, for they are yours; 10 all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. 11 And now I am no more in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one.

Thứ Ba, ngày 23.05.2023

Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật

Ga 17,1-11

1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.4 Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha,8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ.11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

Meditation: In his Last Supper discourse with his beloved disciples Jesus speaks of his glory and the glory of his Father. What is this glory? It is the cross which Jesus speaks of here and the willing offering of his life for us. How does the cross reveal this glory? In the cross God reveals the breadth of his great love for sinners and the power of Jesus’ redemptive sacrifice which cancels the debt of sin and reverses the curse of our condemnation (Romans 8:1). Jesus gave his Father the supreme honor and glory through his obedience and willingness to go to the cross for our sake. In times of defense the greatest honor belongs not to those who fought and survived but to those who gave the supreme sacrifice of their own lives for their fellow citizens.The Lord Jesus freely and willingly offered up his life out of obedience to his Father and love for us.

Jesus reveals the glory of God to us

Jesus speaks of the Father bringing glory to the Son through the great mystery of the Incarnation – the eternal Word who became flesh for our sake (John 1:14) – and the Cross of Christ which won for us pardon, freedom, and new life in the Holy Spirit. God the Father gave us his only begotten Son to set us free from slavery to sin, guilt, and condemnation. His sacrificial death brings us new life – the abundant life of peace and joy which God wishes to share with each one of us. There is no greater proof of God’s love for each and every person on the face of the earth than the Cross of Jesus Christ. In the cross we see a new way of love – a love that is merciful, sacrificial, and generous beyond measure.

Jesus offers abundant life without end

Jesus offers us eternal life. What is eternal life? It is more than simply a life without end or an eternal state of being. Science and medicine look for ways to extend the duration of human life – but God offers us something vastly greater and more surpassing than a simple extension of physical life. Eternal life is qualitative more than quantitative. To have eternal life is to have the very life of God within us. When we possess eternal life we experience here and now something of God’s majesty, glory, and holiness which he shares with us. Through the gift and working of the Holy Spirit, God fills us with the abundant fruit of his peace, joy and love.

We can know God personally

Jesus also speaks of the knowledge of God. Jesus tells his disciples that they can know the only true God. Knowledge of God is not simply limited to knowing something about God, but we can know God personally and be united with God in a personal relationship of love and friendship. The essence of Christianity, and what makes it distinct from Judaism and other religions, is the personal and experiential knowledge of God as our eternal Father – the one who knew us before creation (Ephesians 1:4 and Romans 8:29) and who knit us in our mother’s womb (Psalm 139:13 and Jeremiah 1:5). Jesus makes it possible for each of us to personally know God as our Father. To see Jesus is to see what God is like.

A unity of love that endures forever

In Jesus Christ we see the perfect love of God – a God who cares intensely and who yearns over men and women, loving them to the point of laying down his life for them upon the Cross. Jesus is the revelation of God – a God who loves us completely, unconditionally and perfectly. Do you hunger to know God personally and to be united with the Father in his Son, our Lord Jesus Christ, through the unity of the Holy Spirit who dwells with us? The Lord Jesus invites each of us to enter more deeply into a personal relationship of love and oneness of mind, heart, and spirit with the eternal Father, Son, and Holy Spirit who created us in love for love.

“If only I possessed the grace, good Jesus, to be utterly at one with you! Amidst all the variety of worldly things around me, Lord, the only thing I crave is unity with you. You are all my soul needs. Unite, dear friend of my heart, this unique little soul of mine to your perfect goodness.You are all mine; when shall I be yours? Lord Jesus, my beloved, be the magnet of my heart; clasp, press, unite me for ever to your sacred heart. You have made me for yourself; make me one with you. Absorb this tiny drop of life into the ocean of goodness whence it came.” (Prayer of Francis de Sales, 1567-1622)

Suy niệm: Trong bài diễn từ tiệc ly cuối cùng, Đức Giêsu nói về vinh quang của Người và vinh quang của Cha. Vinh quang này là gì? Chính là thập giá mà Đức Giêsu nói ở đây và việc tự nguyện hiến tế đời Người cho chúng ta. Làm thế nào thập giá bày tỏ vinh quang của Người? Trong thập giá, Thiên Chúa mặc khải chiều rộng tình yêu lớn lao của Người dành cho các tội nhân và quyền năng cứu độ mà xóa bỏ món nợ tội lỗi và đảo lộn lời chúc dữ án tội của chúng ta (Rm 8,1). Đức Giêsu đã dâng tiến Cha vinh dự và vinh quang lớn nhất ngang qua sự vâng phục và sự tự nguyện của mình để đi tới thập giá vì chúng ta. Trong chiến trường, vinh dự lớn nhất không thuộc về những ai chiến đấu và còn sống sót, nhưng thuộc về những ai đã hy sinh cao độ, dâng hiến chính mạng sống của mình cho đồng bào của mình. Chúa Giêsu sẵn sàng tự nguyện dâng hiến mạng sống mình vì vâng phục Cha và vì tình yêu dành cho chúng ta.

Đức Giêsu mặc khải vinh quang Thiên Chúa cho chúng ta

Đức Giêsu cũng nói về Cha, mang lại vinh quang cho Con ngang qua mầu nhiệm Nhập thể cao cả – Ngôi Lời vĩnh cửu đã mặc lấy xác phàm vì chúng ta (Ga 1,14) – và Thập giá của Đức Kitô, đã đem lại cho chúng ta ơn tha thứ, giải thoát, và sự sống mới trong Chúa Thánh Thần. Chúa Cha ban cho chúng ta Con một yêu dấu của mình để giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi, sai lạc, và hình phạt. Cái chết hy sinh của Người đem lại cho chúng ta sự sống mới – sự sống sung mãn của bình an và niềm vui mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với mỗi một người chúng ta. Không có bằng chứng nào lớn hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi một người trên trái đất này hơn Thập giá Đức Giêsu Kitô. Trong thập giá, chúng ta nhìn thấy con đường tình yêu mới – tình yêu với lòng thương xót, hy sinh, quảng đại, vượt trên sự hiểu biết.

Đức Giêsu đề cử sự sống sung mãn bất diệt

Đức Giêsu ban cho chúng ta sự sống đời đời. Sự sống đời đời là gì? Nó còn hơn sự đơn giản một cuộc sống bất tận hay một trạng thái hiện hữu vĩnh cửu. Khoa học và y khoa tìm kiếm những cách thức để kéo dài sự sống – nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta điều gì đó còn lớn lao và vượt trổi hơn cả sự kéo dài sự sống thể lý. Sự sống đời đời là phẩm chất hơn cả số lượng. Để có được sự sống đời đời thì phải có sự sống thật của Thiên Chúa trong chúng ta. Khi chúng ta có được sự sống đời đời, chúng ta cảm nghiệm ở đây, và bây giờ điều gì đó về uy quyền, vinh quang, và thánh thiện của Thiên Chúa mà Người chia sẻ với chúng ta. Ngang qua ân huệ và hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa lấp đầy chúng ta với hoa trái dư dật của sự bình an, niềm vui và tình yêu của Người.

Chúng ta có thể biết Thiên Chúa cách cá vị

Đức Giêsu cũng nói về sự hiểu biết về Thiên Chúa. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng họ có thể hiểu biết Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Sự hiểu biết về Thiên Chúa không đơn giản giới hạn hiểu biết điều gì đó về Thiên Chúa – nhưng chúng ta có thể hiểu biết chính Thiên Chúa và hiệp nhất với Thiên Chúa trong mối quan hệ cá vị của tình yêu và tình bằng hữu. Bản chất của đạo Công giáo và những gì làm cho nó khác biệt với đạo Do Thái và những tôn giáo khác, là sự hiểu biết cá vị và cảm nghiệm về Thiên Chúa, là Cha vĩnh cửu chúng ta – Đấng hiểu biết chúng ta trước khi tạo dựng (Ep 1,4; Rm 8,29) và Đấng và gắn kết chúng ta trong bụng dạ của thân mẫu chúng ta (Tv 139,13; Gr 1,5). Đức Giêsu cho phép mỗi người chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của chính mình. Xem thấy Đức Giêsu tức là xem thấy Thiên Chúa.

Tình yêu đơn nhất tồn tại mãi mãi

Nơi Đức Giêsu, chúng ta nhìn thấy tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa – một Thiên Chúa quan tâm săn sóc và yêu thương mọi người nam nữ, yêu thương họ đến nỗi hiến mạng sống mình vì họ trên thập giá. Đức Giêsu là sự mặc khải của Thiên Chúa – một Thiên Chúa hoàn toàn yêu thương chúng ta, vô điều kiện và tuyệt hảo. Bạn có đói khát sự hiểu biết Thiên Chúa cách cá vị và được kết hiệp với Cha nơi Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, qua sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, Đấng ở cùng chúng ta không? Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta đi sâu vào mối quan hệ cá vị của tình yêu và tính duy nhất của tâm hồn, lý trí, và ý chí với Cha vĩnh cửu, với Con, và với Chúa Thánh Thần, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta trong tình yêu và vì tình yêu.

“Lạy Chúa Giêsu tốt lành, phải chi con chỉ chiếm hữu ơn sủng, để hoàn toàn nên một với Chúa! Lạy Chúa, giữa tất cả trạng thái khác nhau của những sự trần thế xung quanh con, điều duy nhất con khao khát là nên một với Chúa. Chúa là tất cả những gì linh hồn con cần đến. Ôi, người bạn đáng mến của lòng con, xin kết hợp linh hồn đơn nhất này của con vào sự tốt lành hoàn hảo của Chúa. Chúa là tất cả của con; đến khi nào con sẽ thuộc về Chúa? Lạy Chúa Giêsu, Đấng yêu mến của con, xin hãy là nam châm của lòng con; để thu hút, siết chặt, kết hợp con mãi mãi trong Thánh tâm của Chúa. Chúa dựng nên con cho chính Chúa; xin làm cho con nên một với Chúa. Xin thu hút giọt nước nhỏ của cuộc đời này vào trong đại dương của lòng nhân hậu, nơi mà nó xuất phát”. (Lời cầu nguyện của thánh Phanxicô đệ Salê, 1567-1622)

Comments are closed.

phone-icon