Lớp Khấn tiên khởi

0

Danh sách lớp Khấn tiên khởi Dòng Nữ Đa Minh Việt Nam

Ngày 14.08.1952

dưới sự chủ toạ của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi  

 1. Nữ tu Maria Trần Thị Hao (Mến) (1895)
 2. Nữ tu Maria Lương Thị A  (1904 )
 3. Nữ tu Annê Đỗ Thị Sâm (1905)
 4. Nữ tu Anna Đinh Thị Nhẫn (1908)
 5. Nữ tu Luxia Nguyễn Thị Ne (Hạt) (1908)
 6. Balsilia Mai Thị Soi (1909)
 7. Nữ tu Catarina Đinh Thị Thay (1910)
 8. Nữ tu Balbina Nguyễn Thị Ry (1910)
 9. Nữ tu Madalena Bùi Thị Nhiệm (1911)
 10. Nữ tu Affra Lê Thị Vâng (1911)
 11. Nữ tu Magaretta Đỗ Thị Hoa (1912)
 12. Nữ tu Benventura Nguyễn Thị Lan (1913)
 13. Nữ tu Agapès Nguyễn Thị Mát (1915)
 14. Nữ tu Hossana Nguyễn Thị Hường (1918)
 15. Nữ tu Rosa Tạ Thị Nhường (Siêng, Nguyễn Thị Mầu) (1919)
 16. Nữ tu Columba Nguyễn Thị Công (Miễn) (1920)
 17. Nữ tu Villana Trần Thị Thơm (1920)
 18. Nữ tu Calara Trần Thị Sáng (1923)
 19. Nữ tu Alesxandra Bùi Thị Ngượi (1923)
 20. Nữ tu Amata Nguyễn Thị Quy (Đỗ Thị Hợi) (1924)
 21. Nữ tu Anna Nguyễn Thị Ninh (1925)
 22. Nữ tu Barbara Nguyễn Thị Khiêm (1925)
 23. Nữ tu Diana Phạm Thị Huê (1925)
 24. Nữ tu Cêcilia Nguyễn Thị Hạt (1925)
 25. Nữ tu M. Agrippina Phạm Thị Suy (1925)
 26. Jedislava Trần Thị Nguyện (Trần Thị Thành) (1928)
 27.  Nữ tu Agathonica Phạm Thị Hoa (Nhường) (1922)

 

 

Comments are closed.