Tinh khôi Tháng Mười

0

Tháng Mười thắm sắc Mân Côi

Câu kinh mầu nhiệm ướp lời Thánh Kinh

Giáo đường hòa khúc ân tình

Vui, Mừng thánh thót, mông mênh Thương sầu

Chuông ngân đánh thức niềm yêu

Như lời ru ngọt sớm chiều thế nhân

Nguyện cầu thắc thỏm tâm can

Cát bụi hồng trần vẫn thấy tinh khôi

Tháng Mười yên ả Mân Côi

Trăm năm một chuỗi hạt đời dâng lên…

Viễn Dzu Tử

 

Comments are closed.