Thánh Giaxintô, OP – Linh mục

0

 Ngày 17 tháng 8

Lễ Nhớ THÁNH GIAXINTÔ, OP – LINH MỤC

Bổn mạng Lớp Thường Huấn Cấp I và Thí điểm Giaxintô – Kontum

Thánh Gia-xin-tô chào đời vào cuối thế kỷ XII tại Ka-mi-ên, giáo phận Bơ-met-la-ô, mang tên là Giăc-kô (Giacôbê), tới thế kỷ XIV được gọi là Gia-xin-tô. Là kinh sĩ nhà thờ Cơ-ra-cô-vi-a. Năm 1220, Gia-xin-tô vào dòng giảng thuyết tại Rôma.

Năm 1221, thánh Đaminh cử Gia-xin-tô cùng với tu sĩ Hen-ri-cô Mô-ra-vi-a về lập dòng tại Ba-lan. Ngay năm 1222, người đã thiết lập được tu viện tại Cơ-ra-cô-vi-a. Năm 1225, cha Giê-ra-đô Bơ-ret-la-ô, Bề trên Tỉnh tiên khởi tại Balan đã phân phối các tu sĩ đi năm ngả, Giăc-kô đi lập tu viện tại Đăng-dic, thuộc miền Pô-mô-ra-ni-a, rồi tại Ki-ep. Sống tại đây từ năm 1229 đến 1233, Người nổi tiếng về cuộc đời trong trắng và lòng tôn sùng nhiệt thành đối với Thiên Chúa và Thánh Mẫu.

Hoạt động hăng say giữa những người theo Chính Thống và Công Giáo tại miền này, Người đã rời khỏi thành trước khi các tu sĩ bị quận công Vơ-la-di-mi-rô trục xuất. Trong những cuộc hành trình này, dân chúng còn ghi nhớ phép lạ Người trải áo choàng trên mặt nước, cùng với các tu sĩ đồng bạn, đem theo Thánh Thể Chúa và tượng Đức Nữ trinh vượt qua sông Vit-tu-la mà không ướt chân.

Người qua đời tại Cơ-ra-cô-vi-a ngày 15 tháng 8 năm 1257. Năm 1527, Đức Cơ-lê-men-tê VII tôn người lên bậc chân phước. Ngày 17 tháng 4 năm 1594 Đức Cơ-lê-men-tê VII ghi tên người vào sổ các bậc hiển thánh.

Comments are closed.