Phản Kitô

0

PHẢN KITÔ

(1Ga 2,18, 22, 4,3; 2 Ga 7; 2 Tx 2,1-12; Kh 13, 17)

          Theo nghĩa đen, phản Kitô có nghĩa là “thay vì Đức Kitô”, hoặc một nhân vật phản diện của Đức Kitô. Mặc dù thuật ngữ này xuất hiện chủ yếu trong các thư của thánh Gioan, ý ​​tưởng cơ bản của nó đã lan rộng. Phản Kitô có nghĩa là một người cố tình chống đối Đức Kitô, không chỉ là một tiên tri giả, là người đã cho mình là Đức Kitô. Do đó, vấn đề phản Kitô đề cập đến cuộc chống đối mạnh mẽ bởi những quyền lực sự ác, chẳng hạn như những người được đề cập trong sách Đn 7,7 và thường liên quan đến Những Ngày Cuối Cùng, được xuất hiện trong các tài liệu tham khảo sách Khải huyền. Theo thánh Gioan, Phản Kitô là một trong những người “từ chối Chúa Cha và Chúa Con” (1 Ga 2,22). Một người như thế là đang làm công việc của Satan, chống lại mọi sự của Thiên Chúa. Đó là những “người gian ác, đứa hư hỏng, sống trong tình trạng vô luật pháp (Tx 2,3), một người “chống đối và đề cao mình”, tự cho mình là Thiên Chúa.

          Mặc dù tên phản Kitô không phải là Satan, nhưng nó đến để báo trước hình bóng của Satan. Trong kinh khác, phản Kitô được gọi là “con người của tội lỗi”, “con của sự diệt vong,” “một kẻ gian ác”, hoặc “con quái vật”. Trong cuộc chiến khải huyền của thiện và ác vào thời chung cuộc, tên phản Kitô sẽ đưa ra những thách thức cuối cùng của nó cho Thiên Chúa. Điều này giải thích việc sử dụng các hình ảnh của “con quái vật” trong sách Khải huyền. Đây là trận tử chiến lớn cuối cùng giữa sức mạnh của sự ác chống lại sức mạnh của điều tốt.

          Bởi vì niềm tin mạnh mẽ thời Giáo Hội sơ khai mà biến cố Đức Giêsu đến lần thứ hai sắp xảy ra, nhiều người đã tìm cách để xác định tên phản Kitô với các nhân vật đương thời, cũng giống như nhiều người làm trong thời hiện đại. Trong công cuộc Cải Cách Tin Lành, các tài liệu tham khảo tên phản Kitô có tính luận chiến và phổ biến trong văn học qui vào Đức Giáo Hoàng. Thuật ngữ này cũng đã được sử dụng để chống lại rất nhiều các nhà lãnh đạo chính trị từ Nero đến Cromwell. Trong thế kỷ XX, Hitler, Mussolini, và những người khác đã đạt danh hiệu đó. Trong văn học khải huyền đương đại, những nỗ lực tiếp tục được thực hiện để xác định các tên phản Kitô.

Sr. Maria Ngô Liên 

Trích dịch từ tác phẩm “All Things in the Bible” của tác giả Nancy Tischler 

——–

Đọc thêm:

– Bousset, W. The Antichrist Legend: A Chapter in Christian and Jewish  Folklore. London: Hutchinson, 1896.

 – Morris, L. L. “Antichrist,” in The Illustrated Bible Dictionary. Sydney, Australia: Tyndale House Publishers, 1980.

– Williams, W. Roger. “Antichrist,” in A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, 1992.

 

Comments are closed.

phone-icon