Đàn xưa lỗi nhịp Mẹ ơi

0

Đường đời con phiêu bạt,
Lang thang ở mười phương,
Ngậm trong hồn câu hát,
Sầu buồn như ca thương,
Nước mây đêm nhỏ lệ,
Sông núi ngày đau buồn,
Khóc than muôn thế hệ,
Bao kẻ sống tang thương …
Từ ngày hai nguyên Tổ,
Vi phạm lệnh Thiên đường,
Cầu đời xa xuống hố,
Sầu oán dậy ngổn ngang,
Tử tôn cùng phận số,
Khu biệt khỏi Địa đường,
Thế đồ đầy gai góc,
Muôn phương đi lang thang,
Cựu xà dập đầu trốc,
Đuôi còn đánh ngang tàng !
Nơi nơi giương cạm bẫy,
Kẻ thù địch thế gian,
Lòng người từ ngày ấy,
Dục vọng như triều dâng,
Mẹ ơi ! Tình cảnh ấy,
Hỏi Mẹ có lòng thương ?
Đêm đêm lệ sầu chảy,
Khóc nhớ Nước Thiên Đường,
Lối dẫn về bên ấy,
Chật hẹp và mù sương,
Mẹ ơi ! Tình cảnh ấy,
Cầu Mẹ dủ lòng thương !

Xuân ly Băng

Comments are closed.