Suy niệm với Mẹ – Ngày 17.02

0

Thứ Hai 17/02/2014

Mc 8, 11-13

“Họ đòi một dấu lạ” (Mc 8,11)

Như Mẹ: Qua cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisêu, chúng ta nhận ra rằng họ đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ thì họ mới tin, và tin để được dấu lạ. Qua thái độ sống và qua cách biểu hiện niềm tin của họ vào Thiên Chúa, chúng ta cần thức tỉnh để không rơi vào tình trạng chai lì và cứng nhắc như họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc vì lo lắng cho cuộc sống mà con quá mơ tưởng, xin Chúa ban cho con một dấu lạ biến đổi cuộc đời của chính con. Xin chỉ cho con hiểu về mầu nhiệm của niềm tin, để con biết vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ thương giúp con hiểu và tin vào Thiên Chúa với hết cả con người của con như Mẹ đã tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.