Suy niệm với Mẹ, ngày 04.4

0

Thứ Sáu 04/04/2014

Lễ nhớ Thánh Isiđôrô

Ga 7,1-2.10.25-30

“Phải chăng các nhà hữu trách
đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô” (Ga 7,26)

Như Mẹ: Người Do Thái tranh luận về thân thế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chứng tỏ mình là Đấng Cứu Thế, nhưng họ không chịu tin. Họ chia rẽ nhau: kẻ thì khước từ, kẻ thì lên án Chúa. Họ nghĩ rằng họ đã biết được nguồn gốc, xuất thân của Chúa, nên họ không tin Người là Đấng Cứu Thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có biết bao thử thách và cám dỗ khiến nhiều lúc niềm tin vào Chúa của chúng con bị suy yếu, thậm chí sai lạc. Xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể và bước vào tương quan sống động với Người, để chúng con có thể làm chứng cho Người trong thế giới hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin thêm lòng tin và lòng mến Chúa trong chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.