Suy niệm với Mẹ, ngày 26.9

0

Thứ Sáu, ngày 26.09.2014

Thánh Cosma và Thánh Đamianô, Tđ

Lc 9,18-22

Đức Giêsu hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20)

Như Mẹ: Trước những phép lạ cũng như trước cách giảng dạy đầy uy quyền của Đức Giêsu, nhiều người đã tự hỏi: Ông này là ai? Họ cũng tự mình đưa ra những câu trả lời khác nhau. Trước tình trạng đó, Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ đưa ra câu trả lời của mình. Câu trả lời của các môn đệ cũng chính là niềm tin, niềm xác tín mà các ông sẽ hiến thân cả đời để rao giảng và bảo vệ.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp con có một xác tín vững mạnh vào Chúa cũng như can đảm loan truyền và làm chứng cho xác tín đó với trọn cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ biết Đức Giêsu là ai và giới thiệu cho người khác tại tiệc cưới Cana. Xin Mẹ giúp con xác tín và giới thiệu Chúa cho người khác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon