Suy niệm với Mẹ – ngày 03.12

0

Thứ Tư, ngày 03.12.2014

Th. PHANXICÔ XAVIÊ – lễ kính

Mc 16,15-20

“Ra đi loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15).

Như Mẹ: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”, đó là lệnh truyền Chúa đã ban trước khi về Trời. Vì thế, Giáo Hội có sứ mạng truyền giáo. Mọi thành phần trong Hội Thánh, tùy theo chức vụ của mình, phải cộng tác vào sứ mạng chung, làm cho mọi người nhận biết danh Chúa. Cách thức truyền giáo tốt nhất là sống chứng tá Tin Mừng, nêu gương sáng cho mọi người.     

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã truyền cho  chúng con phải ra đi loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con luôn ý thức về sứ mạng cao cả của mình, và xin ban ơn nâng đỡ để chúng con hoàn thành tốt sứ mạng Chúa trao phó.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là người tông đồ tuyệt vời của Chúa, xin Mẹ dạy chúng con sống chứng tá Tin Mừng, để danh Chúa cả sáng khắp nơi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.