Thơ: Lặng…!

0

26

Lặng im – chẳng nói năng chi
Để hồn tĩnh lặng mà suy sự đời
Nói nhiều chỉ mệt mà thôi
Nói là gieo hết trơn rồi còn đâu!
Nghe là gom góp được nhiều
Điều hay, điều tốt, với bao điều lành
Lặng im để giữ sức mình
Để ăn năn tội chân thành mà thôi
Lặng im đâu phải khinh người
Biết mình dại, chẳng buông lời ba hoa
Lặng im là cõi suy tư
Đó là bí quyết Giêsu thường làm
Lặng im tích lũy khôn ngoan
Để cầu xin Chúa ban muôn ơn lành
Hay và dở cũng lưỡi mình
Như gươm sắc bén bồng bènh đầu môi (1)
Ba tấc lưỡi quá nhiều lời
Điêu ngoa, xảo trá, hại người không gươm (2)
Thà rằng im lặng còn hơn
Chúa ơi, canh giữ lưỡi con đêm ngày!

TRẦM THIÊN THU
Đêm 11-4-2016
(1) Tv 57:5 và Tv 59:8. (2) Tv 50:19.

Comments are closed.