Phim Thánh Đaminh – Ánh sáng Giáo Hội

0

PHIM THÁNH ĐA MINH
ÁNH SÁNG GIÁO HỘI

Trong bối cảnh 800 thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, tỉnh dòng Philippine đã sản xuất bộ phim đầu tiên nói về Thánh Tổ Phụ Đa Minh.

KINH NĂM THÁNH DÒNG

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót Chúa đã kêu gọi tôi tớ Ngài là Thánh Đa minh cất bước trong hành trình Đức Tin và rao giảng Tin mừng ân sủng của Chúa. Nay chúng con vui mừng cử hành Năm Thánh của Dòng, cúi xin Chúa tiếp tục tuôn đổ đầy lòng chúng con Thần Khí của Đức Kitô hằng sống, để chúng con luôn trung tín và hân hoan công bố Tin mừng bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

Comments are closed.

phone-icon