Video: Thánh Lễ Tuyên Khấn trọn đời – năm 2017

0

VIDEO: THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI
NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2017

Ban truyền thông

Comments are closed.