Nước tôi không thuộc về thế gian này – Suy niệm Song ngữ Lễ Đức Kitô Vua vũ trụ

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Sunday (November 25): “My kingship is not of this world”

Scripture: John 18:33-37

33 Pilate entered the praetorium again and called Jesus, and said to him, “Are  you the King of the Jews?” 34 Jesus answered, “Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me?”  35 Pilate answered, “Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have handed you over to me; what have you done?”  36 Jesus answered, “My kingship is not of this world; if my kingship were of this world, my servants would fight, that I might not be handed over to the Jews; but my kingship is not from the world.”  37 Pilate said to him, “So you are a king?” Jesus answered, “You say that I am a king. For this I was born, and for this I have come into the world, to bear witness to the truth. Every one who is of the truth hears my voice.”

Chúa Nhật     25-11      Nước tôi không thuộc về thế gian này

Ga 18,33-37

33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do-thái không? “34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? “35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? “36 Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao? ” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Meditation: 

Do you recognize that the Lord Jesus have been given all authority and power to reign over heaven and earth? Jesus was crucified for his claim to be the Messiah King (John 18:37) who would rule not only over his people Israel but ultimately over all the nations as well (Daniel 7:13-14). 

God is King and Ruler over all

What is the significance or meaning of Jesus’ kingship for us? Kingship today seems antiquated, especially in democratic societies where everyone is treated equal and free. God at first did not want to give his people Israel a king. Why? Because God alone was their King and they needed no other. Nonetheless, God relented and promised his people that through David’s line he would establish a Ruler and a Kingdom that would last for eternity (Psalm 89:29). 

 

The Jews understood that the Messiah (“Anointed One”) would come as God’s anointed King to restore paradise and establish God’s reign of everlasting peace for them. They wanted a Messianic King who would free them from strife and division and from foreign oppression. Many had high hopes that Jesus would be the Messiah and Ruler for Israel. Little did they understand what kind of kingship Jesus claimed to possess. 

Jesus’ claim to kingship

Jesus came to deliver his people, and the whole world, from the worst kind of tyranny possible – from bondage to sin, condemnation and death, and to free us from Satan’s kingdom of deception, oppression, and destruction. Jesus came to conquer hearts and souls for an unshakeable kingdom – a kingdom ruled not by force or fear – but by the power of God’s righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17). 

 

When Satan tempted Jesus during his forty day fast in the wilderness, he offered Jesus all the kingdoms of the world (Matthew 4:8-9) Jesus knew that the world was in Satan’s power. And this was precisely why Jesus came – to overthrow Satan’s power and deception over the earth. Jesus knew that the way to victory was through submission to his Father’s will and strategy for overcoming sin and Satan in the world. The Father sent his only begotten Son into the world, not to condemn it, but to save it through the atoning sacrifice which Jesus would make for us through the shedding of his blood on the cross of Calvary. 

As Jesus was dying on the cross, he was mocked for his claim to kingship. Nonetheless, he died not only as King of the Jews, but King of all the nations as well. His victory over the power of sin, Satan, and the world, was accomplished through his death on the cross and his resurrection. Jesus exchanged a throne of glory for a cross of shame to restore us from slavery to sin to glory with God as his adopted sons and daughters. In the Book of Revelations Jesus is called King of kings and Lord and lords (Revelations 19:16).  Do you recognize Jesus Christ as your King and Lord?

 

Which ruler and kingdom will you serve?

The Scriptures tell us that there are ultimately only two kingdoms in this world which are opposed to one another – the kingdom of light and the kingdom of darkness. Each kingdom is ruled by one lord or master  – the Lord Jesus Christ who is the true “Light of the World” – or the false messiah and ruler who is called the “anti-Christ” and an “angel of light” who rules by lies and deception. 

If we serve the Lord Jesus Christ he will open our eyes to the light of his truth and guide us on the course that leads to our true homeland and security with God. If we follow the course which is set by the world – a world which is opposed to Christ and blinded by Satan – then we will discover that sin, pride, and greed will lead us down a path of destruction, division, and death rather than life, community, and freedom.

 

Which kingdom will you serve – today and for all eternity? The world which passes away or God’s kingdom which lasts for all time? If we accept Jesus Christ as Lord and King we become citizens of an everlasting kingdom which is governed by God’s righteousness, peace, and love. Is your life submitted to the Lordship of Jesus Christ?

 

 

“Lord Jesus Christ, you are my King and there is no other. Be the Lord and Master of my heart, mind, body, and soul. May I always seek to do your will and to serve your kingdom above all else.”

Suy niệm:

Bạn có nhận ra rằng Chúa Giêsu đã được trao toàn uy quyền để cai trị trên trời dưới đất không? Đức Giêsu chịu đóng đinh vì lời tuyên bố Ngài là Vua Mêsia (Ga 18,37), Đấng sẽ cai trị không chỉ dân Israel mà cuối cùng còn cai trị trên mọi dân nước nữa (Đn 7,13-14).

 

Thiên Chúa là Vua và Chủ mọi loài

Ý nghĩa của vương quyền của Đức Giêsu đối với chúng ta là gì? Vương quyền ngày nay xem ra không phù hợp, đặc biệt trong xã hội dân chủ, nơi mọi người được cư xử bình đẳng và tự do. Lúc đầu, Thiên Chúa đã không muốn ban cho Israel dân Người một vị vua. Tại sao? Bởi vì chính mình Người là Vua của họ và họ không cần một vị vua nào khác. Tuy nhiên, Thiên Chúa mủi lòng và hứa với dân Người rằng ngang qua dòng tộc Đavít, Người sẽ thiết lập một vương quyền tồn tại mãi mãi (Tv 89,29).

Người Do Thái hiểu rằng Đấng Mêsia (Đấng được xức dầu) sẽ đến với tư cách là một vị Vua được TC tuyển chọn để phục hồi Thiên đàng và thiết lập vương quốc bình an vĩnh cửu của Thiên Chúa cho họ. Họ muốn một vị vua Mesia sẽ giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ và quyền thống trị của ngoại bang. Nhiều người có cao vọng rằng Đức Giêsu sẽ là Đấng Mêsia và là Vua Israel. Rất ít người hiểu được loại vương quyền nào Đức Giêsu đang nói tới.

 

Lời tuyên bố là Vua của Đức Giêsu

Đức Giêsu đến để giải thoát dân người và toàn thế giới khỏi thứ thống trị tệ hại nhất có thể – khỏi ách nô lệ tội lỗi, án phạt, và sự chết, và giải thoát chúng ta khỏi vương quốc lừa dối, áp bức, và hủy hoại của Satan. Đức Giêsu đến để chinh phục các linh hồn về cho vương quốc kiên vững – một vương quốc không bị thống trị bằng sức mạnh hay sợ hãi – nhưng bằng sức mạnh của sự công chính, bình an, và niềm vui của Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17).

Khi Satan cám dỗ Đức Giêsu suốt 40 ngày trong hoang địa, hắn đề cử với Đức Giêsu tất cả các vương quốc trần gian (Mt 4,8-9). Đức Giêsu biết rằng thế gian đang ở trong quyền lực của Satan. Và đây chính là lý do tại sao Đức Giêsu đã đến – để lật đỗ quyền lực và sự lừa dối của Satan trên trái đất. Đức Giêsu biết rằng con đường dẫn tới chiến thắng phải kinh qua sự vâng phục ý Cha và chiến lược chế ngự tội lỗi và Satan trong thế giới. Cha đã sai Con một yêu dấu đến thế gian, không phải để lên án nhưng để cứu nó ngang qua hy tế đền tội mà Đức Giêsu sẽ làm cho chúng ta qua việc đỗ máu của Ngài trên thập giá ở đồi Canvê.

Khi Đức Giêsu chết trên thập giá, Ngài bị mỉa mai về lời tuyên bố về vương quyền. Tuy nhiên, Ngài đã chết không chỉ với tư cách là Vua của người Do Thái mà còn là Vua của mọi dân tộc nữa. Sự chiến thắng của Ngài vượt trên quyền lực của Satan, thế gian, và tội lỗi, được hoàn tất ngang qua cái chết trên thập giá và sự sống lại của Ngài. Đức Giêsu thay đổi ngai tòa vinh quang với cây thập giá nhục nhã để phục hồi cho chúng ta từ sự nô lệ tội lỗi tới sự vinh quang với Thiên Chúa như những người con trai con gái. Trong sách Khải Huyền, Đức  Giêsu được gọi là Vua các vua, Chúa các chúa (Kh 19,16). Bạn có nhận ra ĐGiêsu Kitô là Vua và là Chúa không?

Bạn phục vụ cho vị vua và vương quốc nào?

Kinh thánh nói với chúng ta rằng cuối cùng chỉ có hai vương quốc trong thế gian này đối nghịch với nhau – vương quốc ánh sáng và vương quốc bóng tối. Mỗi vương quốc có một Chúa hay một Chủ thống trị – Chúa Giêsu Kitô, là “Ánh sáng thật của thế gian” – hay Messia và vua giả, gọi là kẻ “chống Kitô” và là “thần ánh sáng” kẻ cai trị bằng gian dối và lừa gạt.

 

Nếu chúng ta phục vụ Chúa Giêsu Kitô, Người sẽ mở mắt chúng ta trước ánh sáng chân lý của Người và hướng dẫn chúng ta trên đường hướng về quê hương và bảo đảm đích thật của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chúng ta theo con đường của thế gian – thế gian chống lại Đức Kitô và bị Satan làm mù quáng – thì chúng ta sẽ bộc lộ tội lỗi đó, kiêu ngạo và tham lam sẽ dẫn chúng ta xuống con đường của hủy diệt, chia rẽ, và sự chết hơn là sự sống, cộng đồng, và tự do.

Vương quốc nào bạn sẽ phục vụ – hôm nay và mãi mãi? Thế giới sẽ qua đi hay vương quốc tồn tại mãi mãi của Thiên Chúa? Nếu chúng ta tiếp nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Vua, chúng ta sẽ trở nên công dân của một vương quốc sẽ tồn tại mãi mãi, nơi mà sự công chính, bình an, sự thật, và tình yêu của TC ngự trị. Cuộc đời bạn có suy phục vương quyền của Đức Giêsu Kitô không?

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua của con chứ không có ai khác. Xin hãy làm Chúa và là Chủ trái tim, ý chí, lý trí, và linh hồn con. Chớ gì con luôn tìm cách thực thi ý Chúa và phụng sự vương quốc của Chúa trên mọi thứ khác.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.