Trước khi Abraham hiện hữu thì Ta đã hiện hữu – SN song ngữ 02.4.2020

0

Thursday: (April 02): “Before Abraham was, I am”

Gospel Reading:  John 8:51-59

51 Truly, truly, I say to you, if any one keeps my word, he will never see death.” 52 The Jews said to him, “Now we know that you have a demon. Abraham died, as did the prophets; and you say, `If any one keeps my word, he will never taste death.’ 53 Are you greater than our father Abraham, who died? And the prophets died! Who do you claim to be?” 54 Jesus answered, “If I glorify myself, my glory is nothing; it is my Father who glorifies me, of whom you say that he is your God. 55 But you have not known him; I know  him. If I said, I do not know him, I should be a liar like you; but I do know him and I keep his word.  56 Your father Abraham rejoiced that he was to see my day; he saw it and was glad.” 57 The Jews then said to him, “You are not yet fifty years old, and have you seen Abraham?” 58 Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am.” 59 So they took up stones to throw at him; but Jesus hid himself, and went out of the temple.

Thứ Năm  02-4           Trước khi Abraham hiện hữu thì Ta đã hiện hữu

Ga 8,51-59

51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”52 Người Do-thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? “54 Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người.56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”57 Người Do-thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham! “58 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu! “59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.

Meditation: 

Do you listen to Jesus’ words as if your life depended on it? Jesus made a claim which only God can make – “if any one keeps my word, he will never see death.” St. Augustine of Hippo (354-430 AD), explains this verse from John 8:51:

 

“It means nothing less than he saw another death from which he came to free us – the second death, eternal death, the death of hell, the death of the damned, which is shared with the devil and his angels! This is the real death; the other kind of death is only a passage” (Tractates on the Gospel of John 43.10-11).

Through Christ God offers us an unbreakable covenant of love

When God established a relationship with Abraham, he offered him an unbreakable “everlasting covenant” (Genesis 17:7). Jesus came to fulfill that covenant so that we could know the living God and be united with him both now and for all eternity. God made us to know him and to be united with him and he gives us the gift of faith and understanding so that we may grow in the knowledge of what he has accomplished for us through his Son, Jesus Christ.

Jesus challenged the people of Israel to accept his word as the very revelation of God himself. His claim challenged the very foundation of their belief and understanding of God. Jesus made a series of claims which are the very foundation of his life and mission. What are these claims? First, Jesus claims unique knowledge of God as the only begotten Son of the Father in heaven. Since he claims to be in direct personal communion with his Father in heaven, he knows everything about the Father. Jesus claims that the only way to full knowledge of the mind and heart of God is through himself. Jesus also claims unique obedience to God the Father. He thinks, lives and acts in the knowledge of his Father’s word. To look at his life is to “see how God wishes me to live.” In Jesus alone we see what God wants us to know and what he wants us to be.

Jesus, the Word of God, was one with the Father before time existed

When the Jewish authorities asked Jesus who do you claim to be? he answered, “before Abraham was, I am.” Jesus claims to be timeless and there is only one in the universe who is timeless, namely God. Scripture tells us that “Jesus Christ is the same yesterday and today and forever” (Hebrews 13:8). Jesus was not just a man who came, lived, died, and then rose again. He is the immortal timeless One, who always was and always will be. In Jesus we see the eternal God in visible flesh. He is God who became a man for our sake and for our salvation. His death and resurrection make it possible for us to share in his immortality. Do you believe the words of Jesus and obey them with all your heart, mind, and strength?

“Lord Jesus, let your word be on my lips and in my heart that I may walk in the freedom of your everlasting love, truth and goodness.”

Suy niệm:

Bạn có lắng nghe lời của Ðức Giêsu như thể cuộc sống của bạn tùy thuộc vào nó không? Ðức Giêsu tuyên bố lời chỉ có Thiên Chúa mới có thể tuyên bố – “Nếu ai giữ lời Thầy, họ sẽ không bao giờ thấy sự chết”. Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) giải thích câu Gioan 8,51 như sau:

“Nó không gì khác hơn là Người đã thấy cái chết khác mà vì nó Người đã đến để giải thoát chúng ta – cái chết thứ hai, cái chết đời đời, cái chết của Hỏa ngục, cái chết của người bị đày đọa, cái chết cùng với ma quỷ và các thần của nó! Ðây chính là cái chết thật sự; còn loại chết khác chỉ là sự chóng qua” (Khảo luận về Tin mừng Gioan 43,10-11).

Ngang qua Đức Kitô, Thiên Chúa ban cho chúng ta giao ước tình yêu vĩnh cửu

Khi Thiên Chúa thiết lập mối quan hệ với Abraham, Người ban cho ông một “giao ước vĩnh cửu” không thể phá vỡ (St 17,7). Ðức Giêsu đến để hoàn thành giao ước đó để chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa hằng sống và được kết hiệp với Người đời này lẫn đời sau. Thiên Chúa làm cho chúng ta nhận biết Người và kết hiệp với Người và Người ban cho chúng ta ơn đức tin và sự hiểu biết để chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết về những gì Người đã hoàn thành cho chúng ta ngang qua Con của Người là Ðức Giêsu Kitô.

Ðức Giêsu thách đố dân Israel đón nhận lời Người như sự mặc khải đích thật của chính Thiên Chúa. Lời tuyên bố của Người thách đố nền tảng đức tin và sự hiểu biết thật sự của họ về Thiên Chúa. Ðức Giêsu đưa ra một loạt lời tuyên bố dựa trên cuộc sống và sứ mạng của Người. Những lời tuyên bố này là gì? Trước hết, Ðức Giêsu tuyên bố sự hiểu biết duy nhất về Thiên Chúa như Con một yêu dấu của Cha trên trời. Bởi vì Người tuyên bố ở trong mối tương quan cá vị trực tiếp với Cha trên trời, Người biết mọi sự về Cha. Ðức Giêsu tuyên bố rằng con đường duy nhất để hiểu biết trọn vẹn về tâm trí Thiên Chúa phải ngang qua chính Người. Ðức Giêsu cũng tuyên bố sự vâng phục duy nhất trước Chúa Cha. Người suy nghĩ, sống, và hành động trong sự hiểu biết của Lời Cha. Nhìn vào cuộc sống của Người là để “xem Thiên Chúa muốn ta sống thế nào”. Chỉ trong Ðức Giêsu chúng ta mới thấy được những gì Thiên Chúa muốn chúng ta nhận biết và những gì Người muốn chúng ta là.

Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, là một với Cha từ thuở đời đời

Khi những nhà cầm quyền Dothái hỏi Ðức Giêsu ông tuyên bố mình là ai? Người trả lời: trước khi có Abraham, Ta đã hiện hữu. Ðức Giêsu nói tới sự vô tận và chỉ có Đấng duy nhất trong vũ trụ này là vô tận, đó là Thiên Chúa. Kinh thánh nói với chúng ta rằng “Ðức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay, và mãi mãi vẫn là một” (Hr 13,8). Ðức Giêsu không chỉ là người đã đến, sống, chết, và sống lại. Người còn là Đấng mãi mãi bất diệt, Đấng luôn luôn hiện hữu và mãi mãi hiện hữu. Trong Ðức Giêsu, chúng ta thấy Thiên Chúa hằng hữu trong thân xác hữu hình. Người là Thiên Chúa, Ðấng đã trở nên con người vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Cái chết và sự sống lại của Người giúp chúng ta chia sẻ sự sống đời đời của Người. Bạn có sống trong niềm hy vọng và niềm vui của sự sống lại không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Lời Chúa ở trên môi miệng và trong trái tim con để con có thể bước đi trong sự tự do của tình yêu, sự thật, và tốt lành vĩnh cửu của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.