Hãy tỉnh thức – Chủ ngươi đang đến – SN song ngữ Chúa Nhật I MV, năm B

0

Sunday (November 29): Watch expectantly today – Your Master is coming!

Gospel Reading:  Mark 13:33-37

33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.34 For the Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.35 Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:36 Lest coming suddenly he find you sleeping.37 And what I say unto you I say unto all, Watch.

Chúa Nhật     29-11           Hãy tỉnh thức – Chủ ngươi đang đến

Mc 13,33-37

33 “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức! “

Meditation: 

What do you do when someone you love very dearly and miss very much has been gone a very long time but promises to return soon? Do you ignore their absence, or do you anticipate their return and send them messages to let them know how much you long to be with them again? Jesus’ parable about the long-expected return of the Master to his household brings this point home.

Parable of the watchful servants waiting for the master’s return

Wealthy landowners often left their estates in the hands of their trustworthy servants and stewards. This gave them freedom to travel, trade, and expand their business ventures. They expected loyalty and hard work from their servants and rewarded them accordingly. Dutiful servants would eagerly anticipate their master’s return by keeping the house and estate in good order. Jesus doesn’t tell us in his parable whether the servants were ready to receive the unexpected return of their master. Were these servants excited or anxious about their master’s return? The watchful servants, no doubt, looked forward to the future because they knew their master would be pleased and would reward them for their vigilance and hard work. Disaster and reprisal, however, awaited those who were unprepared because of carelessness or laziness.

Watching with hopeful expectation and vigilance for Christ’s return

When we expect some very important event to happen, we often wait for it with excited anticipation. The Lord Jesus expects us to watch in great anticipation for the most important event of all – his return in glory at the end of this present age! The Old Testament prophets foretold the coming of the Lord when he shall judge between the nations and decide for many peoples (Isaiah 2:5).

The Advent season reminds us that we are living in the end times. The end times begin with the first coming of Christ (when the Word of God became flesh and dwelt among us – John 1:14) and it culminates in Christ’s second coming on the Day of Judgment and vindication for his people. Jesus spoke of his return in glory at the close of the ages as an indisputable fact and predetermined act which he will perform as the Judge and Ruler of all peoples, nations, and individuals who ever lived on the earth.

“May your kingdom come!”

While the second coming of the Lord Jesus Christ is for certain, the time of his appearance is not yet disclosed. The Lord’s day of visitation and judgment will come swiftly and unexpectedly. Jesus warns his listeners to not be caught off guard when that day arrives. It will surely come in God’s good time! The Lord invites us to pray for the coming of his kingdom into our present lives and future as well. Jesus taught his disciples to pray – “may your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven” (Matthew 6:10). Do you earnestly pray for the coming of God’s kingdom – both now and at the end of the world?

The Lord will reward those who wait for him

The prophet Isaiah tells us that God will surely reward those who wait for his visitation: “From of old no one has heard or perceived by the ear, no eye has seen a God besides you, who works for those who wait for him” (Isaiah 64:4). Our Lord and Master, Jesus Christ, has entrusted us with his gifts and graces (his abundant favors and blessings). He expects us to make good use of the gifts and resources he gives us for his glory and for the benefit of helping and blessing others as well. He does not want us to use the present time we have here on earth in idleness or wasted living. He has work for us to do – loving, honoring,and serving him and loving, honoring, and serving our families, neighbors, and communities as well.

How do we watch and wait for the Lord’s coming?

How does the Lord want us to be watchful and vigilant for his return? The kind of watching the Lord has in mind is not a passive “wait and see what happens” approach to life. The Lord urges us to vigilance and to active prayer that his “kingdom may come” and his “will be done on earth as it is in heaven”. We are not only to watch for Christ, but to watch with Christ. The Lord wants us to have our hearts and minds fixed on him and his word. He wants us to be ready for his action and work of grace in our lives and in our world. Those who “wait” for the Lord will not be disappointed. He will surely come with his grace and saving help. Do you watch for the Lord’s action in your life with expectant faith and with joyful hope?

The season of Advent is a time for rousing our minds and hearts for the Lord’s coming. As his servants we watch for his will – continually seeking him. We watch for his word and his power – that he may act now to save and to deliver. And we watch for his visitation – he will surely come again! Servants of the Lord rouse yourselves! Be vigilant, be alert, be “watchmen” for the Lord pointing the way for his coming.

Lord Jesus, awaken my heart and mind to receive your word and to prepare for your coming again. Free me from complacency, from the grip of sin and worldliness, and from attachments to things which pass away. May I always be eager to receive your word and be ready to meet you when you come again.

Suy niệm:

Bạn làm gì khi người bạn yêu thương nhất đã đi xa lâu ngày nhưng hứa sẽ sớm trở về? Bạn có phớt lờ sự vắng mặt của họ, hay bạn có mong đợi sự trở về của họ và nhắn cho họ biết rằng bạn mong mỏi được gặp lại họ không? Dụ ngôn của Đức Giêsu về người Chủ trở về với người nhà sau nhiều ngày mong đợi làm sáng tỏ điều này.

Dụ ngôn người đầy tớ tỉnh thức chờ đợi chủ trở về

Các chủ điền giàu có thường để đất đai của mình trong tay các tôi tớ và quản lý đáng tin cậy. Điều này cho họ rảnh rỗi để đi đây đó, buôn bán, và mở rộng những việc làm ăn buôn bán của mình. Họ mong đợi sự trung thành và làm việc chăm chỉ của các đầy tớ của mình và ban thưởng cho họ cách hợp lý. Các đầy tớ biết vâng phục sẽ háo hức mong chờ sự trở về của chủ mình bằng việc gìn giữ nhà cửa và tài sản một cách tốt đẹp. Đức Giêsu không nói với chúng ta trong dụ ngôn các đầy tớ có sẵn sàng để đón nhận sự trở lại bất ngờ của chủ mình hay không. Liệu các đầy tớ này có háo hức hay lo lắng về sự trở về của chủ mình không? Rõ ràng, các đầy tớ cảnh giác trông đợi vào tương lai, bởi vì họ biết chủ mình sẽ hài lòng và sẽ ban thưởng cho họ về sự tỉnh thức và siêng năng của mình. Tuy nhiên, tai họa và sự trả báo sẽ chờ đợi những ai không biết chuẩn bị vì sự lơ đãng và lười biếng.

 

Canh thức với niềm hy vọng và tỉnh thức cho ngày trở lại của Đức Kitô

Khi chúng ta mong đợi các biến cố quan trọng xảy ra, chúng ta mong đợi nó với sự lường trước phấn khởi. Chúa Giêsu mong đợi chúng ta thức tỉnh trong sự lường trước biến cố quan trọng nhất trong mọi biến cố – sự trở lại của Ngài trong vinh quang vào thời sau hết! Các ngôn sứ Cựu ước đã tiên báo về việc Chúa đến khi Người sẽ xét xử giữa các dân tộc và phân xử cho nhiều người (Is 2,5).

 

Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang sống trong thời đại cuối. Thời đại cuối bắt đầu với việc Đức Kitô đến lần thứ nhất (khi Ngôi Lời của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta – Ga 1,14) và lên đến tột đỉnh trong lần trở lại lần thứ hai vào Ngày Phán xét và bênh vực cho dân Người. Đức Giêsu nói về sự trở lại của Ngài trong vinh quang vào cuối thời là một sự kiện không thể bàn cãi và là một hành động tiên quyết mà Người sẽ thực hiện với tư cách là Thẩm Phán và Đấng Cai Trị mọi dân, mọi nước, và người đã từng sống trên trái đất.

“Xin cho nước Chúa trị đến!”

Trong khi việc đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Kitô là điều chắc chắn, thời gian Người xuất hiện thì chưa được tiết lộ. Ngày viếng thăm và phán xét của Chúa sẽ đến nhanh chóng và bất ngờ. Đức Giêsu cảnh báo những người nghe không được thiếu cảnh giác khi ngày đó xảy đến. Nó chắc chắn sẽ đến vào thời gian thích hợp của Thiên Chúa! Chúa mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho nước Chúa trị đến trong cuộc sống hiện tại và tương lai của mình nữa. Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện “Xin cho nước Cha trị đến và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Bạn có sốt sắng cầu nguyện cho vương quốc của Thiên Chúa trị đến – bây giờ và trong ngày tận thế không?

Chúa sẽ ban thưởng cho ai chờ đợi Người

Ngôn sứ Isaia nói với chúng ta rằng Thiên Chúa chắc chắn sẽ ban thưởng cho những ai chờ đợi Người: “Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với những ai chờ đợi Người” (Is 64,3). Chủ và Thầy của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, đã giao phó cho chúng ta những tài năng và ơn sủng (các ân huệ và phúc lành dư dật của Người). Người mong đợi chúng ta sử dụng tốt các ân huệ và khả năng Người ban cho chúng ta cho sự vinh quang của Người và cho sự ích lợi của việc giúp đỡ và chúc lành cho người khác nữa. Người không muốn chúng ta sử dụng thời gian hiện tại ở trần thế này để sống lười biếng hay hoang phí. Người có việc cho chúng ta làm – yêu mến, tôn kính, và phụng sự Người và yêu thương, tôn trọng, và phục vụ gia đình, hàng xóm, và cộng đồng chúng ta nữa.

Chúng ta phải tỉnh thức và chờ đợi Chúa đến như thế nào?

Chúa muốn chúng ta chờ đợi và tỉnh thức cho sự trở lại của Người như thế nào? Loại chờ đợi mà Chúa muốn nói tới không phải là sự thụ động “chờ xem những gì xảy ra” xuất hiện trong cuộc đời. Chúa thúc giục chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện tích cực cho “nước Chúa trị đến” và cho “ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Chúng ta không chỉ tỉnh thức Đức Kitô, mà còn tỉnh thức với Đức Kitô. Chúa muốn lòng trí chúng ta luôn hướng về Người và lời của Người. Người muốn chúng ta sẵn sàng cho hành động và ơn sủng của Người trong cuộc đời và trong thế giới của chúng ta. Những ai “chờ đợi” Chúa sẽ không bị thất vọng. Chắc chắn Người sẽ đến với ơn sủng và sự trợ giúp cứu chữa. Bạn có tỉnh thức cho hành động của Chúa trong cuộc đời mình với đức tin kiên vững và với niềm hy vọng phấn khởi không?

Mùa Vọng là thời gian để khơi dậy nơi lòng trí chúng ta việc Chúa đến. Là những tôi tớ của Người, chúng ta mong đợi ý của Người – tiếp tục tìm kiếm Người. Chúng ta mong đợi Lời và quyền năng của Người – để chúng ta có thể hành động bây giờ để được cứu rỗi và giải thoát. Và chúng ta mong đợi sự viếng thăm của Người – chắc chắn Người sẽ trở lại! Các tôi tớ của Chúa hãy tỉnh thức! Hãy cảnh giác, đề phòng, hãy là “người canh gác” cho Chúa, chỉ ra con đường cho Chúa đến.

Lạy Chúa Giêsu, xin đánh thức lòng trí con để đón nhận Lời Chúa và chuẩn bị cho việc Chúa sắp đến. Xin giải thoát con khỏi tính tự mãn, khỏi sự gắn bó với tội lỗi, thế gian, và khỏi sự dính bén những sự chóng qua. Chớ gì con luôn luôn háo hức đón nhận Lời Chúa và sẵn sàng đi đón Chúa, khi Chúa trở lại lần thứ hai.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.