Lương tâm tội lỗi của Hêrôđê – SN song ngữ 05.02.2021

0

Friday (February 5):  Herod’s guilty conscience

Scripture:  Mark 6:14-29 

14 King Herod heard of it; for Jesus’ name had become known. Some said, “John the baptizer has been raised from the dead; that is why these  powers are at work in him.” 15 But others said, “It is Elijah.” And others said, “It is a prophet, like one of the prophets of old.” 16 But when Herod heard of it he said, “John, whom I beheaded, has been raised.” 17 For Herod had sent and seized John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip’s wife; because he had married  her. 18 For John said to Herod, “It is not lawful for you to have your brother’s wife.” 19 And Herodias had a grudge against him, and wanted to kill him. But she could not, 20 for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. When he heard him, he was much perplexed; and yet he heard him gladly.

21 But an opportunity came when Herod on his birthday gave a banquet for his courtiers and officers and the leading men of Galilee. 22 For when Herodias’ daughter came in and danced, she pleased Herod and his guests; and the king said to the girl, “Ask me for whatever you  wish, and I will grant it.” 23 And he vowed to her, “Whatever you ask me, I will give you, even half of my kingdom.” 24 And she went out, and said to her mother, “What shall I ask?” And she said, “The head of John the baptizer.” 25 And she came in immediately with haste to the king, and asked, saying, “I want you to give me at once the head of John the Baptist on a platter.” 26 And the king was exceedingly sorry; but because of his oaths and his guests he did not want to break his word to her. 27 And immediately the king sent a soldier of the guard and gave orders to bring his head. He went and beheaded him in the prison, 28 and brought his head on a platter, and gave it to the girl; and the girl gave it to her mother. 29 When his disciples heard of it, they came and took his body, and laid it in a tomb.

 

Thứ Sáu    5-2          Lương tâm tội lỗi của Hêrôđê

Mc 6,14-29

14 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”15 Kẻ khác nói: “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.”16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy! “17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê,18 mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài! “19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được.20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.21 Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê.22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.”23 Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.”24 Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây? ” Mẹ cô nói: “Đầu Gio-an Tẩy Giả.”25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.”26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục,28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

Meditation: 

Do you ever feel haunted by a past failure or a guilty conscience? The Lord Jesus came to set us free from the oppression of sin and guilt. King Herod, the most powerful and wealthy man in Judea, had everything he wanted, except a clear conscience and peace with God. Herod had respected and feared John the Baptist as a great prophet and servant of God. John, however did not fear to rebuke Herod for his adulterous relationship with his brother’s wife, Herodias. John ended up in prison because of Herodias’ hatred and jealousy. Herod, out of impulse and a desire to please his family and friends, had John beheaded. Now Herod’s conscience is pricked when he hears that some think that the Baptist has risen.

 

Guilt and pride cripples – repentance and pardon heals

When Herod heard the fame of Jesus he supposed that John the Baptist, whom he had beheaded, had returned from the dead. Unfortunately for Herod, he could not rid himself of sin by ridding himself of the man who confronted him with his sin. Herod was a weak man. He could take a strong stand on the wrong things when he knew the right. Such a stand, however, was a sign of weakness and cowardice. The Lord gives grace to the humble, to those who acknowledge their sins and who seek God’s mercy and pardon. His grace and pardon not only frees us from a guilty conscience, it enables us to pursue holiness in thought and action as well.  God’s grace enables us to fight fear with faith and to overcome the temptation to compromise goodness and truth with wrongdoing and falsehood.

 

 

John Chrysostom describes John’s death as a crown:

In what way, then, was this just man harmed by this demise, this violent death, these chains, this imprisonment? Who are those he did not set back on their feet – provided they had a penitent disposition – because of what he spoke, because of what he suffered, because of what he still proclaims in our own day – the same message he preached while he was living. Therefore, do not say: “Why was John allowed to die?” For what occurred was not a death, but a crown, not an end, but the beginning of a greater life. Learn to think and live like a Christian. You will not only remain unharmed by these events, but will reap the greatest benefits.(ON THE PROVIDENCE OF GOD 22.10)

 

Do you rely on God’s grace and help to choose his way of holiness and to reject whatever would compromise your faith and loyalty to Jesus Christ?

 

“Heavenly Father, form in me the likeness of your Son that I may imitate him in word and deed. Help me to live the Gospel faithfully and give me the strength and courage I need to not shrink back in the face of adversity and temptation.”

Suy niệm:

Bạn có bao giờ cảm thấy bị ám ảnh bởi một sự thất bại trong quá khứ hay một lương tâm tội lỗi không? Chúa Giêsu đến giải thoát chúng ta khỏi áp bức của tội lỗi. Vua Hêrôđê, một người giàu có và quyền lực nhất trong xứ Giuđêa, có mọi thứ ông muốn, ngoại trừ một lương tâm trong sạch và sự an bình với Thiên Chúa. Hêrôđê kính trọng và sợ Gioan tẩy giả như một ngôn sứ lớn và tôi tớ của TC. Gioan, tuy nhiên đã không sợ khiển trách Hêrôđê vì mối quan hệ bất chính với người chị dâu của mình. Gioan đã kết thúc cuộc đời trong tù bởi sự ghen tức của bà Hêrôđia. Vua Hêrôđê, trong cơn bốc đồng và ước muốn làm hài lòng gia đình và bạn bè mình, đã cho chém đầu Gioan. Giờ đây lương tâm ông bị cắn rứt khi ông nghe đồn Gioan tẩy giả sống lại.

Tội lỗi và kiêu ngạo làm tê liệt – sự thống hối và tha thứ chữa lành

Khi Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu, ông cho là Gioan tẩy giả, người đã bị ông chém đầu, nay sống lại từ cõi chết. Không may cho Hêrôđê, ông không thể rửa mình khỏi tội bằng việc trốn tránh người đã dám vạch tội ông. Vua Hêrôđê là một người yếu đuối. Ông đã quả quyết làm điều sai trái khi ông biết đó là đúng. Tuy nhiên, một lập trường sai trái như vậy, là một dấu chỉ của sự yếu đuối và hèn nhát. Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường, cho những ai nhìn nhận tội lỗi của mình và những ai tìm kiếm lòng thương xót và tha thứ của Chúa. Ơn sủng và sự tha thứ của Người không chỉ giải thoát chúng ta khỏi lương tâm cắn rứt, nó còn có thể giúp chúng ta theo đuổi sự thánh thiện trong tư tưởng và hành động nữa. Ơn sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta dùng đức tin để chống lại sợ hãi và chiến thắng sự cám dỗ làm tổn hại đến sự thiện và sự thật với những điều sai trái và lầm lạc.

Gioan Chrysostom mô tả cái chết của Gioan như một phần thưởng:

Bằng cách nào, người công chính này bị tổn hại bởi cái chết này, cái chết bạo lực này, các xiềng xích này, ngục tù này sao? Ai là người ông đã phục hồi địa vị – miễn là họ có khuynh hướng sám hối – vì những gì ông nói, vì những gì ông phải chịu đựng, vì những gì ông vẫn tuyên bố trong thời của chúng ta – cùng một sứ điệp ông giảng đang khi ông còn đang sống. Vì vậy, đừng nói: “Tại sao Gioan cho phép mình chết?” Vì những gì xảy ra không phải là cái chết, nhưng là phần thưởng, không phải kết thúc, nhưng là khởi đầu của một sự sống tuyệt vời hơn. Hãy học suy nghĩ và sống như người tín hữu. Bạn sẽ không chỉ được an toàn trước những sự kiện này, mà sẽ còn gặt hái được những ích lợi lớn lao nhất (Sự quan phòng của Thiên Chúa 22.10).

Bạn có cậy dựa vào ơn sủng và sự giúp đỡ của Thiên Chúa để chọn lựa đường lối thánh thiện của Người và loại trừ tất cả những gì có thể làm tổn hại đến đức tin và sự trung thành của bạn với Đức Giêsu Kitô không?

Lạy Cha trên trời, xin hình thành con nên giống Con Cha để con có thể bắt chước Người trong lời nói và việc làm. Xin giúp đỡ con sống trung thành với Tin mừng và ban cho con sức mạnh và lòng can đảm để con không chùng bước khi đương đầu với những nghịch cảnh và cám dỗ.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon