Do good to those who hate you – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, Chúa Nhật 7 Thường Niên – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday (February 20)
“Do good to those who hate you”

Scripture: Luke 6:27-38   

27 “But I say to you that hear, Love your enemies, do good to those who hate you, 28 bless those who curse you, pray for those who abuse you. 29 To him who strikes you on the cheek, offer the other also; and from him who takes away your coat do not withhold even your shirt. 30 Give to every one who begs from you; and of him who takes away your goods do not ask them again. 31 And as you wish that men would do to you, do so to them. 32 “If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. 33 And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. 34 And if you lend to those from whom you hope to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, to receive as much again. 35 But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most  High; for he is kind to the ungrateful and the selfish. 36 Be merciful, even as your Father is merciful. 37 “Judge not, and you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven; 38 give, and it will be given to you; good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you get back.”

Chúa Nhật ngày 20.02.2022
Hãy làm phúc cho những ai ghen ghét anh em

Lc 6,27-38

27 “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

Meditation: What makes Christians different and what makes Christianity distinct from any other religion? It is grace – treating others, not as they deserve, but as God wishes them to be treated – with loving-kindness and mercy. God is good to the unjust as well as the just. His love embraces saint and sinner alike. God seeks our highest good and teaches us to seek the greatest good of others, even those who hate and abuse us. Our love for others, even those who are ungrateful and selfish towards us, must be marked by the same kindness and mercy which God has shown to us. It is easier to show kindness and mercy when we can expect to benefit from doing so. How much harder when we can expect nothing in return.

Give and forgive – the two wings of prayer

Augustine of Hippo (354-430 AD) describes Jesus double precept to give and forgive as two essential wings of prayer: Forgive and you will be forgiven. Give, and it will be given you. These are the two wings of prayer on which it flies to God. Pardon the offender what has been committed, and give to the person in need” (Sermon 205.3). “Let us graciously and fervently perform these two types of almsgiving, that is, giving and forgiving, for we in turn pray the Lord to give us things and not to repay our evil deeds” (Sermon 206.2).

Bless and do not curse

Our prayer for those who do us ill both breaks the power of revenge and releases the power of love to do good in the face of evil. How can we possibly love those who cause us harm or ill-will? With God all things are possible. He gives power and grace to those who believe in and accept the gift of the Holy Spirit. His love conquers all, even our hurts, fears, prejudices and griefs. Only the cross of Jesus Christ can free us from the tyranny of malice, hatred, revenge, and resentment and gives us the courage to return evil with good. Such love and grace has power to heal and to save from destruction. That is why Paul the Apostle tells those who know the love and mercy of Jesus Christ to “bless and not curse.. nor take revenge.. and to overcome evil with good” (Romans 12:14,17,21). Do you know the power of God’s love, mercy, and righteousness (moral goodness) for overcoming evil with good?

“Lord Jesus, your love brings freedom and pardon. Fill me with your Holy Spirit and set my heart free with your merciful love that nothing may make me lose my temper, ruffle my peace, take away my joy, nor make me bitter towards anyone.”

Suy niệm: Điều gì làm cho người Công giáo và đạo Công giáo khác biệt với bất kỳ tôn giáo khác? Đó chính là ơn sủng đối xử với người khác, không phải  như họ đáng chịu, nhưng như Thiên Chúa muốn họ được đối xử, bằng tình yêu, nhân từ, và thương xót. Thiên Chúa nhân từ đối với những người bất chính cũng như những người công chính. Tình yêu của Người ôm ấp người thánh thiện cũng như người tội lỗi. Thiên Chúa tìm kiếm sự tốt lành nhất của chúng ta, và dạy chúng ta tìm kiếm sự tốt lành nhất cho người khác, thậm chí những kẻ ghen ghét và sỉ nhục mình. Tình yêu của chúng ta dành cho người khác, thậm chí những ai vô ơn và ích kỷ với chúng ta, phải được ghi dấu bởi cùng sự tốt lành và thương xót mà TC đã đối xử với chúng ta. Thật là dễ dàng để tỏ lòng tốt và thương xót khi chúng ta có thể mong đợi sự đáp trả cho hành động đó. Nhưng khi chúng ta không thể mong đợi gì từ sự đáp trả thì khó khăn biết bao.

Cho đi và tha thứ – đôi cánh của lời cầu nguyện

Thánh Augustinô thành Hippo (354-430 AD) mô tả lời giáo huấn song hiệu của Chúa Giêsu về sự cho đi và tha thứ như hai cái cánh cần thiết của lời cầu nguyện: “Hãy tha thứ và anh em sẽ được tha thứ. Hãy cho đi, và anh em sẽ được cho lại. Đây là đôi cánh của lời cầu nguyện bay lên Thiên Chúa. Hãy tha thứ cho người có tội những gì họ đã phạm, và ban tặng cho những người thiếu thốn” (Bài giảng 205.3). “Chúng ta hãy thực hiện hai việc bác ái này một cách khoan dung và tha thiết. Đó là cho đi và tha thứ. Cũng như khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho mình mọi thứ và tha thứ, không trừng phạt những việc làm xấu xa của chúng ta” (Bài giảng 206.2).

Chúc lành chứ đừng chúc dữ

Lời cầu nguyện cho những ai làm hại chúng ta, vừa đập tan quyền lực của sự trả thù và phát sinh sức mạnh của tình yêu để làm điều tốt trong khi đối mặt với sự dữ. Làm thế nào để có thể yêu thương những người có ác ý và làm hại chúng ta? Với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Người ban sức mạnh và ơn sủng cho những ai tin tưởng và đón nhận ân huệ của Chúa Thánh Thần. Tình yêu của Người chiến thắng tất cả, thậm chí những xúc phạm, sợ hãi, thành kiến, và đau khổ. Chỉ có thập giá Chúa Giêsu Kitô mới có thể giải thoát chúng ta khỏi hành động ác tâm, thù hận, ghen ghét, oán giận, và ban cho chúng ta lòng can đảm để biến điều xấu thành điều tốt. Tình yêu và ơn sủng như thế có năng lực chữa lành và cứu thoát khỏi sự diệt vong. Đó là lý do tại sao thánh Phaolô tông đồ nói với những ai biết tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô “chúc lành chứ đừng chúc dữ… cũng không trả thù… và chế ngự điều dữ bằng điều lành” (Rm 12,14.17.21). Bạn có biết sức mạnh của tình yêu, lòng thương xót, và sự công chính (sự tốt lành luân lý) để chế ngự điều dữ bằng điều lành không?

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa đem lại sự tự do và tha thứ. Xin Chúa lấp đầy lòng con Thần Khí của Chúa, và giải thoát lòng con với tình yêu thương xót của Chúa để không gì có thể khiến cho con mất kiên nhẫn, xáo trộn sự bình an, mất đi niềm vui, khiến con thành gánh nặng cho người khác.

Comments are closed.

phone-icon