Have compassion on us and help us – Suy niệm theo The WAU ngày 21.02.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – February 2022

Monday February 21th 2022
Meditation: Mark 9, 14-19

Have compassion on us and help us. (Mark 9:22)

Imagine today’s scene: a father reaches out to Jesus’ disciples because he needs a miracle. A crowd gathers. The disciples huddle around his son and command an evil spirit to leave. And then . . . nothing. Maybe someone from the crowd comments on their lack of power, and it touches off a heated debate. And all the while, hope fades from the dad’s face.

Isn’t it sad how this desperate plea for healing turned into an argument? The situation called for action, but the disciples became ensnared in a debate. It’s no wonder that when Jesus arrived and asked why they were arguing, they didn’t respond.

Now look at how Jesus entered this man’s world: with a question showing compassion. “How long has this been happening to him?” (Mark 9:21). He reassured the man that everything was possible through faith, then cast out the evil spirit. Finally, he reached down to gently grasp the boy’s hand and help him to his feet.

What a contrast! The disciples got caught up in a dispute, but Jesus showed only love. Love made the difference then, and it still does today! Every day we encounter people who need to experience Jesus’ love for them. They need to see that he cares for them. And they need to see it through us.

Think of how God reveals his love to you. He doesn’t just direct you from the comfortable distance of heaven. He enters into your world and helps you. As a man, Jesus walked into the desperate situations of the people he wanted to reach. He felt the pains, hungers, and needs we all feel, and he won our salvation in his own body.

Today, Jesus is inviting you to join him in entering the lives of the people he wants to reach. Is there anyone he might be pointing out to you? Be available to that person. Be ready with an encouraging word. Be ready to walk alongside them and be a part of their lives. Do this, and you will be showing Christ to another one of his children.

“Lord Jesus, lead me to the people whose lives I can touch with your love.” 

Thứ Hai ngày 21.02.2022
Suy niệm: Mc 9, 14-19

Xin thương xót và giúp đỡ chúng tôi (Mc 9,22)

Hãy tưởng tượng khung cảnh hôm nay: một người cha tìm đến các môn đệ của Chúa Giêsu vì ông cần một phép lạ. Một đám đông tụ tập. Các môn đệ xúm lại quanh con trai ông và ra lệnh cho thần dữ xuất ra. Và sau đó… không có gì xảy ra. Có thể ai đó từ đám đông bình luận về sự bất lực của họ, và nó dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi. Và trong suốt thời gian đó, niềm hy vọng vụt tắt trên khuôn mặt của người cha.

Có buồn không khi lời cầu xin chữa lành tuyệt vọng này lại trở thành một cuộc tranh cãi? Tình huống này đòi hỏi phải hành động, nhưng các môn đệ đã trở thành thế kẹt trong một cuộc tranh luận. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Chúa Giêsu đến và hỏi tại sao họ tranh cãi, thế nhưng họ không trả lời.

Bây giờ, hãy xem cách Chúa Giêsu bước vào thế giới của người bệnh này: với một câu hỏi thể hiện lòng trắc ẩn. “Điều này đã xảy ra với cậu bé bao lâu rồi?” (Mc 9,21). Ngài trấn an người bệnh rằng mọi thứ đều có thể thực hiện được nhờ đức tin, sau đó đuổi tà ma. Cuối cùng, Ngài đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé và giúp cậu đứng dậy.

Thật là một sự tương phản! Các môn đệ vướng vào một cuộc tranh chấp, nhưng Chúa Giêsu chỉ thể hiện tình yêu thương. Tình yêu đã tạo ra sự khác biệt sau đó, và nó vẫn còn cho đến ngày nay! Mỗi ngày, chúng ta gặp những người cần cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho họ. Họ cần thấy rằng anh ấy quan tâm đến họ. Và họ cần nhìn thấy điều đó thông qua chúng ta.

Hãy nghĩ về cách Thiên Chúa bày tỏ tình yêu thương của Ngài với bạn. Anh ấy không chỉ hướng bạn từ khoảng cách thiên đường thoải mái. Anh ấy bước vào thế giới của bạn và giúp bạn. Là một người đàn ông, Chúa Giêsu bước vào hoàn cảnh tuyệt vọng của những người mà ngài muốn tiếp cận. Anh ấy cảm nhận được nỗi đau, sự đói khát và nhu cầu mà tất cả chúng ta đều cảm nhận được, và anh ấy đã giành được sự cứu rỗi của chúng ta trong chính cơ thể của mình.

Hôm nay, Chúa Giêsu mời bạn tham gia cùng ngài bước vào cuộc sống của những người mà ngài muốn tiếp cận. Có ai mà anh ấy có thể chỉ ra cho bạn không? Có sẵn cho người đó. Hãy sẵn sàng với một lời động viên. Hãy sẵn sàng sánh bước bên họ và là một phần trong cuộc sống của họ. Hãy làm điều này, và bạn sẽ bày tỏ Đức Kitô cho một người khác trong số các con của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con đến với những người mà con có thể chạm vào cuộc sống của họ bằng tình yêu của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon