The Lord Is My Shepherd

0

Tác giả: Jeff Smith 
Theo Word Among Us, Easter 2022 Issue
Nguồn: https://wau.org /resources/article/the_lord_is_my_shepherd/

The Lord Is My Shepherd

Dear Brothers and Sisters,

What a gift the Scriptures are! They’re like a personal letter that God himself has written to us. Sometimes when I’m reading a passage from the Old Testament, I think, “Jesus likely read these exact same words.” In one sense, this is not very remarkable. As a good Jew, Jesus prayed from the Hebrew Scriptures every day. And yet here we are two thousand years later being touched by the exact same passages that spoke to him!

The book that Jesus quoted most often in the Gospels is the Book of Psalms. He quotes the psalms at least sixteen times. This Easter season, we want to focus on one particular psalm that is beloved of Jews and Christians alike, Psalm 23: The Lord is my shepherd (pages 10–15). We want to learn how Jesus applied this to himself when he said, I am the good shepherd (pages 4–9).

Imagine Jesus praying Psalm 23 and then pondering other passages about God shepherding his people (Isaiah 40:9-11; Jeremiah 23:1-8; and Ezekiel 34:11-15). What must it have been like when he heard his heavenly Father calling him to become the Good Shepherd who lays down his life for us, his sheep (John 10:11). Knowing his Father’s will and saying yes to this mission, Jesus was determined to rescue us from the dangers of sin and the evil one. Yes, God had spoken to him through the Scriptures, just as he longs to speak to each of us.

My Sheep Hear My Voice. 

Sometimes we can become too preoccupied in our prayer with a whole host of racing thoughts. Our worries, our obligations, our schedules, our concern for our loved ones—all these and more can consume our time with the Lord. In a certain way, this is very natural, especially if something troubling is weighing on us. But even then, the Lord Jesus, the Good Shepherd, invites us to slow down so that we can hear his voice.

Sheep have a way of becoming familiar with the voice of their shepherd. As they spend time following him, they come to understand his directions. This should be the same for you and me. As we spend time in prayer each day, we should expect to hear Jesus’ voice in the quiet of our hearts. This is why Jesus said, “My sheep hear my voice; I know them, and they follow me” (John 10:27). This isn’t something reserved only for saints. Each one of us is Jesus’ sheep. He treasures every one of us. And he promises that we can hear his voice.

What might the Lord want to say to us? Maybe he wants to tell us, I know you, my child, and you know me (John 10:14). I am close to you every day. I am your Good Shepherd. I promise to protect you from the evil one. Stay close to me. Listen to my voice. I will guide you along right paths (Psalm 23:3). I will never let you go.

This Easter season, brothers and sisters, let’s listen to the voice of the Lord. Let’s be confident that we, his sheep, can hear our shepherd speaking to us each day.

Jeff Smith, President
jeff_smith@wau.org

Chúa là Mục Tử của Tôi

Anh chị em thân mến,

Thánh Kinh quả là một quà tặng! Thánh Kinh giống như một lá thư cá nhân mà chính Thiên Chúa đã viết cho chúng ta. Thỉnh thoảng khi tôi đọc một đoạn trong Cựu Ước, tôi nghĩ: “Chúa Giêsu có lẽ đã đọc chính xác cùng những lời này”. Trong một ý nghĩa nào đó, điều này không đáng chú ý lắm. Với tư cách là một người Do Thái tốt lành, Chúa Giêsu đã cầu nguyện bằng Thánh Kinh Hípri mỗi ngày. Và dù ở đây chúng ta đã qua hai ngàn năm sau đang được tiếp xúc với chính những đoạn đã nói về Người!

Cuốn sách mà Chúa Giêsu đã trích dẫn thường xuyên nhất trong các Tin Mừng là cuốn Sách Thánh vịnh. Người trích dẫn các thánh vịnh ít nhất mười sáu lần. Mùa Phục Sinh này, chúng ta muốn tập trung vào một Thánh vịnh đặc biệt được người Do Thái cũng như các Kitô hữu yêu thích, đó là Thánh vịnh 23: Chúa là Mục Tử của tôi (trang 10-15). Chúng ta muốn học hỏi cách Chúa Giêsu áp dụng Thánh vịnh này cho chính mình khi Người nói: Tôi là mục tử nhân lành (trang 4-9).

Hãy hình dung Chúa Giêsu đang cầu nguyện với Thánh vịnh 23 và sau đó đang suy gẫm các đoạn khác về vị Thiên Chúa đang chăn dắt dân Người (x. Is 40,9-11; Gr 23,1-8; và Ed 34,11-15). Chắc hẳn đã giống như những gì Chúa Giêsu nghe Cha trên trời mời gọi Người trở nên Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho chúng ta, đoàn chiên của Người (x. Ga 10,11). Nhận biết ý của Cha mình và thưa vâng  với sứ mạng này, Chúa Giêsu đã cương quyết cứu chúng ta khỏi những nguy hiểm của tội lỗi và ma quỷ. Đúng vậy, Thiên Chúa đã nói với Người qua Thánh Kinh, giống như Người ao ước nói với mỗi người chúng ta.

Chiên Ta thì nghe Tiếng Ta.

Đôi khi chúng ta có thể trở nên quá lo lắng trong giờ cầu nguyện của mình với rất nhiều ý tưởng lởn vởn trong đầu. Những lo lắng, những bổn phận, những kế hoạc, những mối quan tâm của chúng ta dành cho những người thân yêu của mình – tất cả những điều này và nhiều hơn nữa có thể làm lãng phí thời gian của chúng ta với Chúa. Trong một cách nào đó, điều này rất tự nhiên, đặc biệt điều gì đó gây phiền phức đang là gánh nặng trên chúng ta. Nhưng thậm chí sau đó, Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, mời chúng ta lắng đọng tâm hồn để chúng ta có thể nghe được tiếng của Người.

Những con chiên có một cách thức để trở nên quen thuộc với tiếng của mục tử của mình. Khi chúng dành thời gian để đi theo người mục tử, chúng sẽ hiểu những sự chỉ dẫn của ông. Hẳn là điều tương tự cho bạn và tôi. Khi chúng ta dành thời gian để cầu nguyện mỗi ngày, chúng ra sẽ hy vọng nghe được tiếng của Chúa Giêsu trong sự thinh lặng của cõi lòng. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Ga 10,27). Đây không là điều gì đó chỉ dành riêng cho các thánh. Mỗi người chúng ta đều là chiên của Chúa Giêsu. Người trân trọng mỗi một người chúng ta. Và Người hứa rằng chúng ta có thể nghe được tiếng của Ngươi.

Chúa có thể muốn nói gì với chúng ta? Có lẽ Người muốn nói với chúng ta, Ta biết con, con của Ta, và con biết Ta (Ga 10,14). Ta ở bên con mỗi ngày. Ta là Mục Tử Nhân Lành của con. Ta hứa bảo vệ con khỏi mọi sự dữ. Hãy ở gần Ta. Hãy lắng nghe tiếng Ta. Ta sẽ hướng dẫn con trên đường ngay nẻo chính (Tv 23,3). Ta sẽ không bao giờ để con đi.

 

Anh chị em thân mến, mùa Phục Sinh này chúng ta hãy lắng nghe tiếng của Chúa. Hãy tin tưởng rằng chúng ta, đoàn chiên của Người có thể nghe được vị Mục Tử của chúng ta đang nói với chúng ta mỗi ngày.0

Jeff Smith, Chủ tịch (Tạp chí The Word Among Us)
jeff_smith@wau.org

Comments are closed.

phone-icon