I have called you friends – Suy niệm theo The WAU (20.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Friday May 20th 2022
Meditation: John 15, 12-17

I have called you friends. (John 15:15)

Friendship: it’s one of God’s greatest gifts to us. That’s because, in many ways, friends share the same heart. They experience one another’s joys as well as their sorrows. It’s this sense of communion that makes friendship so precious to us.

In today’s Gospel, Jesus is telling us that he considers us his friends. What an honor! And because our hearts are united in friendship, whatever grieves the Lord should also grieve us, and whatever makes him rejoice should also make us rejoice. And therein lies the key to an ever-deepening friendship with him: if we can sense what’s on Jesus’ heart—what he wants to see done in the world—then we can cooperate with him in accomplishing it. And if we need certain gifts to do that, we can ask his Holy Spirit to give them to us.

The feast of Pentecost is only a couple of weeks away. It’s the perfect opportunity to ask the Holy Spirit for the gifts that will help us build up the Church and fulfill the desires of Jesus’ heart. As the feast approaches, perhaps you could spend some time in prayer considering various situations in your life and trying to sense what God wants for them. Then ask him, “What gifts do I need that will equip me to accomplish your will?”

For example, maybe you sense that God wants to bring healing to a neighbor or coworker who is suffering. If so, ask the Holy Spirit for the gift of healing. Maybe you encounter division at work or in your neighborhood, so you ask for the gifts of wisdom and discernment to help bring about unity. Or maybe you sense the Lord wanting you to share more of your faith with your family, so you ask for boldness and zeal.

This is what friendship with God is like: his heart and your heart united in love, with a shared concern and burden for others. If you ask him for the gifts you need to better accomplish his work, he will not disappoint you. So come to him with openness and expectant faith. Believe that Jesus, your Friend, will hear you and respond.

“Jesus, thank you for calling me your friend. Holy Spirit, give me all the gifts I need to do your work in the world.”

Thứ Sáu tuần tuần V Phục Sinh
ngày 20.5.2022

Suy niệm: Ga 15, 12-17

Thầy gọi anh em là bạn hữu (Ga 15,15)

Tình bạn hữu: đó là một trong những ân huệ lớn nhất của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó là bởi vì, theo nhiều cách, bạn bè có chung một trái tim. Họ trải qua niềm vui cũng như nỗi buồn của nhau. Chính cảm giác hiệp thông này đã làm cho tình bạn trở nên vô cùng quý giá đối với chúng ta.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Ngài coi chúng ta là bạn hữu của Ngài. Thật là một vinh dự! Và bởi vì lòng chúng ta hiệp nhất trong tình bạn, nên bất cứ điều gì khiến Chúa đau buồn cũng phải làm cho chúng ta đau buồn, và bất cứ điều gì làm cho Ngài vui mừng cũng phải làm cho chúng ta vui mừng. Và trong đó là bí quyết cho một tình bạn ngày càng sâu sắc với Ngài: nếu chúng ta có thể cảm nhận được điều gì trong trái tim Chúa Giêsu – điều Ngài muốn thấy trên thế giới – thì chúng ta có thể hợp tác với Ngài để hoàn thành điều đó. Và nếu chúng ta cần một số ân sủng để làm điều đó, chúng ta có thể cầu xin Chúa Thánh Thần của Ngài ban chúng cho chúng ta.

Lễ Ngũ Tuần chỉ còn vài tuần nữa. Đó là cơ hội hoàn hảo để cầu xin Chúa Thánh Thần ban những ân sủng giúp chúng ta xây dựng Hội Thánh và thực hiện những ước muốn trong lòng Chúa Giêsu. Khi ngày lễ đến gần, có lẽ bạn có thể dành một chút thời gian để cầu nguyện, xem xét các tình huống khác nhau trong cuộc sống của bạn và cố gắng hiểu những gì Thiên Chúa muốn cho chúng. Sau đó, hãy hỏi Ngài, “Con còn cần những ơn sủng nào sẽ trang bị cho con để thực hiện ý muốn của Chúa?”

Ví dụ, có thể bạn cảm thấy rằng Thiên Chúa muốn chữa lành cho một người hàng xóm hoặc đồng nghiệp đang đau khổ. Nếu vậy, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho ân sủng chữa lành. Có thể bạn gặp phải sự chia rẽ tại nơi làm việc hoặc trong khu phố của mình, vì vậy bạn cầu xin những ơn sủng của sự khôn ngoan và sáng suốt để giúp mang lại sự hiệp nhất. Hoặc có thể bạn cảm nhận được Chúa muốn bạn chia sẻ đức tin của mình nhiều hơn với gia đình, vì vậy bạn cầu xin ơn can đảm và nhiệt thành.

Tình bạn hữu với Thiên Chúa là như thế này: trái tim ngài và trái tim bạn hiệp nhất trong tình yêu thương, với sự quan tâm chia sẻ và gánh nặng cho người khác. Nếu bạn cầu xin Ngài những ân huệ mà bạn cần để hoàn thành tốt hơn công việc của mình, Ngài sẽ không làm bạn thất vọng. Vì vậy, hãy đến với Ngài bằng sự cởi mở và niềm tin mong đợi. Hãy tin rằng Chúa Giêsu, Bạn của bạn, sẽ nghe bạn và đáp lời của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã gọi con là bạn của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con tất cả những ân sủng mà con cần để làm công việc của Chúa ở trần gian này.

Comments are closed.

phone-icon