My spirit rejoices – Suy niệm theo The WAU (31.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Tuesday May 31th 2022
Meditation: Luke 1, 39-56

My spirit rejoices. (Luke 1:47)

If you had to describe Mary’s visit to her cousin Elizabeth in only one word, it most certainly would be “joyful.” Elizabeth cries out with joy when she hears Mary’s voice. Her child leaps for joy in the womb. And Mary shares that her spirit “rejoices” in the Lord (Luke 1:47).

This scene is more than a happy family reunion. It’s two women, sisters in the Lord, rejoicing over God’s work in them. Not only has each of them conceived miraculously, but they have both been privileged to play a pivotal role in God’s plan of salvation.

Look closely at Mary’s prayer of praise, and you’ll find another reason for their joy. Both she and Elizabeth have been “lifted up” by the Lord (Luke 1:52).

This isn’t just pious language. Mary is speaking from experience. Remember, Joseph had considered divorcing her when he first learned she was pregnant with a child that wasn’t his. She came close to being condemned, and her child, conceived by the Holy Spirit, being labeled illegitimate. But by sending an angel to reassure Joseph, God rescued Mary and lifted her up to become the Mother of the Messiah. And for that, Mary is filled with joy.

As for Elizabeth, it was common for a woman’s “barrenness” to be seen as God’s punishment for some hidden sin. The fact that Elizabeth rejoiced over God taking away her “disgrace before others” shows how keenly she must have felt that disgrace (Luke 1:25). You can imagine her enduring her neighbors’ pity and scorn. But now she rejoices that God has delivered her from the prying eyes and pointing fingers of “the proud” (1:51).

How has God lifted you up? Maybe he has helped you overcome a particular sin. Maybe his mercy has delivered you from shame or fear. Maybe he has healed you or spoken just the right word at just the right time or accompanied you during a season of suffering. Whatever it is, give praise to the Lord for it today. Join Mary in rejoicing in God, your Savior!

“Lord, my spirit rejoices in your saving power!”

Thứ Ba tuần VII Phục Sinh
ngày 31.5.2022

Suy niệm: Lc 1, 39-56

Thần trí hớn hở (Lc 1,47)

Nếu bạn phải mô tả chuyến thăm của Maria đến người chị họ Êlisabét chỉ bằng một từ, thì chắc chắn đó sẽ là “vui”. Êlisabét đã hét lên vì sung sướng khi nghe giọng nói của Maria. Đứa con của bà nhảy mừng khi còn trong bụng mẹ. Và Maria chia sẻ rằng thần trí của cô “vui mừng” trong Chúa (Lc 1,47).

Khung cảnh này còn hơn cả một buổi sum họp gia đình hạnh phúc. Đó là hai người phụ nữ, chị em trong Chúa, vui mừng vì công việc của Thiên Chúa nơi họ. Mỗi người trong số họ không chỉ được thụ thai một cách kỳ diệu, mà cả hai đều được đặc ân đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa.

Hãy suy nghĩ lời cầu nguyện ngợi khen của Đức Maria, và bạn sẽ tìm thấy một lý do khác để họ vui mừng. Cả bà và Êlisabét đều đã được Chúa “nâng lên” (Lc 1,52).

Đây không chỉ là ngôn ngữ đạo đức. Maria đang nói từ kinh nghiệm. Hãy nhớ rằng, Giuse đã tính đến chuyện ly hôn với cô khi lần đầu tiên ông biết cô đang mang thai một đứa trẻ không phải của ông. Cô ấy sắp bị kết án, và đứa con của cô ấy, được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần, bị gán cho là con hoang. Nhưng khi sai một thiên thần đến trấn an thánh Giuse, Thiên Chúa đã giải cứu Đức Maria và nâng cô lên làm Mẹ Đấng Mêsia. Và vì điều đó, Maria tràn ngập niềm vui.

Đối với Êlisabét, người ta thường coi sự  “hiếm muộn” của một người phụ nữ là sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với một số tội lỗi kín đáo. Sự kiện bà Êlisabét vui mừng vì được Thiên Chúa cất đi “nỗi ô nhục trước mặt người khác” cho thấy bà phải cảm thấy sự ô nhục đó một cách mãnh liệt như thế nào (Lc 1,25). Bạn có thể tưởng tượng bà đang chịu đựng sự thương hại và khinh bỉ của hàng xóm. Nhưng bây giờ bà vui mừng vì Chúa đã giải cứu bà khỏi cặp mắt tò mò và những ngón tay chỉ trỏ của “kẻ kiêu ngạo” (1,51).

Chúa đã nâng bạn lên như thế nào? Có thể Ngài đã giúp bạn vượt qua một tội lỗi cụ thể nào đó. Có thể lòng thương xót của Ngài đã giúp bạn thoát khỏi sự xấu hổ hoặc sợ hãi. Có thể Ngài đã chữa lành cho bạn hoặc nói đúng lời vào đúng thời điểm hoặc đồng hành cùng bạn trong suốt một thời kỳ đau khổ. Dù đó là gì, hãy ngợi khen Chúa vì điều đó ngay hôm nay. Hãy cùng với Mẹ Maria vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Rỗi của bạn!

Lạy Chúa, linh hồn con vui mừng trong quyền năng cứu độ của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon