They met together… – Suy niệm theo The WAU (18.5.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – May 2022

Wednesday May 18th 2022
Meditation: Acts 15, 1-6

[They] met together to see about this matter. (Acts 15:6)

It was a matter of no little controversy. “The Way” had sprung from Judaism. But now Gentiles were also coming to believe the good news. And differences of opinion also had sprung up: must Gentiles be circumcised? The disagreement over circumcision was so impassioned that Paul and Barnabas traveled from Antioch to Jerusalem (about three hundred miles) to seek its resolution.

Each side of the debate had valid viewpoints. But rather than split up the early Church over them, the Apostles and elders sat down together. Together they considered the issues carefully. Together they prayed. And in maintaining that accord, they left a model for us to copy.

Resolving differences that threaten to cause conflict or division requires patience. It also requires peace and a confidence that God will guide the discussions. And it demands the self-control to listen to another point of view without jumping in to shoot it down.

It sounds obvious, but if you’ve ever differed with someone on a significant issue, you know it’s hard. Yet it is possible. The Holy Spirit will help you. The same Spirit who led the apostles to resolve their issues lives in you. The Spirit’s wisdom and understanding are available to you, especially in issues that threaten to cause discord. The Spirit in you produces fruit: patience to take the time necessary to think over difficulties; peace to calmly consider other points of view; and self-control to keep your temper or hold your tongue in discussions.

Ask the Holy Spirit to ripen his fruit in you. Examine your conscience in areas like patience, peace, or self-control. In moments of conflict, pause to ask the Spirit for the grace to bear the appropriate fruit. Listen for his voice through the other person, and try to see them as God sees them. Watch out for critical thoughts, resentment, or self-centeredness. Be slow to judge those who differ with you and quick to forgive. Above all, seek unity, as Paul and Barnabas did, even if it means a long, inconvenient journey to get there.

“Holy Spirit, cultivate your fruit in me as I seek unity in my relationships.”

Thứ Tư tuần V Phục Sinh
ngày 18.5.2022

Suy niệm: Cv 15, 1-6

Họ họp nhau để xem xét vụ này (Cv 15,6)

Đó là một vấn đề không ít tranh cãi. “Con Đường” đã hình thành từ Do Thái giáo. Nhưng bây giờ những người ngoại bang cũng đang đến để tin vào Tin mừng. Và sự khác biệt về quan điểm cũng đã xuất hiện: người ngoại bang phải cắt bì? Sự bất đồng về phép cắt bì ngấm ngầm đến nỗi Phaolô và Banaba đi từ Antiốt đến Giêrusalem (khoảng ba trăm dặm) để tìm cách giải quyết.

Mỗi bên của cuộc tranh luận đều có quan điểm xác đáng. Nhưng thay vì chia rẽ Hội thánh ban đầu vì chúng, các Tông đồ và các trưởng lão đã ngồi lại với nhau. Họ cùng nhau xem xét các vấn đề một cách cẩn thận. Họ cùng nhau cầu nguyện. Và để duy trì sự hòa hợp đó, họ đã để lại một mô hình để chúng ta noi theo.

Giải quyết những khác biệt có nguy cơ gây ra xung đột hoặc chia rẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nó cũng đòi hỏi sự bình an và tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ hướng dẫn các cuộc thảo luận. Và nó đòi hỏi sự tự chủ để lắng nghe một quan điểm khác mà không nhảy vào để tiêu diệt nó.

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nếu bạn đã từng khác biệt với ai đó về một vấn đề quan trọng, bạn biết điều đó thật khó. Tuy nhiên, điều đó là có thể. Chúa Thánh Thần sẽ giúp bạn. Cũng chính Thánh Thần, Đấng đã dẫn dắt các tông đồ giải quyết các vấn đề của họ, sống trong bạn. Sự khôn ngoan và hiểu biết của Thánh Linh luôn sẵn sàng cho bạn, đặc biệt là trong những vấn đề có nguy cơ gây bất hòa. Thánh Thần trong bạn sinh ra hoa trái: kiên nhẫn dành thời gian cần thiết để suy nghĩ về khó khăn; bình an để bình tĩnh suy xét các quan điểm khác; và tự chủ để giữ bình tĩnh hoặc giữ miệng lưỡi trong các cuộc thảo luận.

Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần làm chín mùi hoa trái của Ngài trong bạn. Hãy xét mình trong các lĩnh vực như kiên nhẫn, bình an hoặc tự chủ. Trong những giây phút xung đột, hãy tạm dừng để xin Thần Thần ban ơn để sinh hoa trái xứng đáng. Lắng nghe giọng nói của Ngài qua người kia và cố gắng nhìn họ như Thiên Chúa nhìn họ. Để ý những suy nghĩ chỉ trích, sự oán giận hoặc tự cho mình là trung tâm. Hãy chậm rãi để phán xét những người khác biệt với bạn và nhanh chóng tha thứ. Trên hết, hãy tìm kiếm sự hiệp nhất, như Phaolô và Banaba đã làm, ngay cả khi điều đó có nghĩa là một hành trình dài và bất tiện để đến được đó.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy vun trồng hoa trái của Chúa trong con khi con tìm kiếm sự hiệp nhất trong các mối tương quan của mình.

 

Ga 15, 1-8
Thầy là cây nho thật (Ga 15, 1)

Hầu hết chúng ta có lẽ không phải là chuyên gia trồng nho. Vì vậy, một cuộc thảo luận về dây leo và cành, về việc cắt tỉa và mang trái, có vẻ như xa rời kinh nghiệm cá nhân của chúng ta lúc đầu. Nhưng hãy dành vài phút để xem nho có thể dạy chúng ta điều gì về cuộc sống trong Đức Kitô:

* Cây nho khỏe mạnh: Đối với nho, cũng như nhiều loại cây khác, sức khỏe và năng suất của toàn bộ cây phụ thuộc vào sức mạnh của cây nho, còn được gọi là thân cây. Trên thực tế, những cây mới thường được ghép vào một thân cây khỏe mạnh, vững chắc để tạo cơ hội thành công tốt nhất cho chúng. Cũng như vậy, sức mạnh và sự sống của chúng ta đến từ Chúa Giêsu, cây nho thật. Vì chúng ta được ghép vào Ngài, chúng ta không tự mình cố gắng và sinh hoa kết quả. Chúng ta có thể nhận được sức mạnh và sự sống từ Chúa Giêsu, Đấng ban phước cho những nỗ lực của chúng ta và làm cho chúng ta sinh hoa trái.

* Gắn liền với cây nho: Để các cành sinh hoa kết trái dồi dào, chúng phải được gắn chặt vào cây nho khỏe mạnh. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện thường xuyên hoặc học tập, khi chúng ta hướng về Ngài suốt cả ngày, hoặc khi chúng ta ca ngợi Ngài trong những thăng trầm của cuộc đời, chúng ta đang học cách ở lại trong Ngài. Chúng ta đang gắn chặt mình với Ngài hơn để chúng ta có thể nhận được nhiều hơn cuộc sống của Ngài.

* Cắt tỉa: Những cây nho khỏe mạnh, năng suất vẫn cần được cắt tỉa hàng năm. Nếu cành không được cắt tỉa, chúng sẽ cho quả kém hơn và có thể bị bệnh. Cuối cùng chúng ngừng sinh hoa kết trái hoàn toàn. Xét mình và thú nhận tội lỗi có thể giống như một sự cắt tỉa cho chúng ta. Chúng ta có thể muốn tránh sự khó chịu khi loại bỏ những gì ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa, nhưng điều quan trọng là chúng ta muốn trở nên hiệu quả hơn. Chúng ta phải từ bỏ bất cứ điều gì có thể cản trở mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã nói Ngài là cây nho thật. Chúng ta càng thừa nhận Ngài là nguồn sống của chúng ta, ở lại trong Ngài, và yêu cầu Ngài loại bỏ các chướng ngại đối với ân sủng của Ngài trong chúng ta, thì chúng ta càng trở nên giống Ngài. Chúng ta sẽ sinh hoa kết trái tốt đẹp và lâu dài!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ở lại trong Chúa như cành nho. Con muốn sinh hoa kết trái cho vương quốc của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon