Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại – Suy niệm theo WAU ngày 27.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Neither Herod, in his desire to kill Jesus, nor the Pharisees, in their attempt to protect him, could dissuade Jesus from fulfilling the Father’s plan of salvation. That plan was formed long ago, and Jesus dedicated his life to carrying it out. He knew that he must meet Jerusalem and the cross, and he said as much to the Pharisees: “I must go on my way . . . for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem” (Luke 13:33).

As he journeyed to his final hour, Jesus mourned, for he was well aware that his sacrifice of love would not be able to save those who rejected him. Jerusalem had been the scene of the brutal murders of many of God’s prophets; Jesus would be no exception. Yet he wanted the children of Jerusalem to come to him. Just as a mother and father cannot force a wayward child back to them, Jesus could not demand that his people respond to his offer of mercy and redemption.

Jesus’ words revealed the heart of one who grieves for us, not for himself. He would go willingly to the cross to win our forgiveness. Without a trace of bitterness or resentment, he freely showed his compassion for all people. As Jesus foretold, he would arrive in Jerusalem amidst cries of praise: “Blessed is the King who comes in the name of the Lord!” (Luke 19:38). Days later, however, he would be crucified. The people who rejoiced at his entrance into the holy city would later release a notorious prisoner rather than save Jesus from the cross. They would forsake Jesus and, by their own choosing, their house would be forsaken. How this knowledge must have saddened Jesus as he mourned over Jerusalem’s rejection of him!

Our own “house” need not be forsaken. Though we are sinners, Jesus awaits us, longing to gather us to his side. Nothing that we have ever done, however sinful, can keep him from loving us. God never forces us to return to him, and he is always ready to take us back when we do repent. As he did with the people of Jerusalem, he respects our freedom as well. It’s up to us!

“Thank you, Jesus, for loving me even when I turn away from you. Help me to come under your loving care. Bring everyone—even those who seem far away from you—into your embrace.”

Cả vua Hêrôđê, với mong muốn giết Chúa Giêsu, và những người Pharisêu, trong nỗ lực bảo vệ Ngài, đều không thể ngăn cản Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha. Kế hoạch đó đã được hình thành từ lâu, và Chúa Giêsu đã dành cả cuộc đời mình để thực hiện. Ngài biết rằng mình phải gặp Giêrusalem và thập tự giá, và Ngài đã nói nhiều như thế với những người Pharisêu: “Tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được” (Lc 13,33).

Khi lên đường vào giờ cuối cùng, Chúa Giêsu đã than khóc, vì Ngài ý thức rõ rằng tình yêu hy sinh của Ngài sẽ không thể cứu được những người đã khước từ Ngài. Giêrusalem từng là hiện trường của những vụ giết hại tàn bạo nhiều tiên tri của Thiên Chúa; Chúa Giêsu sẽ không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, Ngài muốn con cái thành Giêrusalem đến với Ngài. Cũng như người mẹ và người cha không thể ép buộc một đứa con ương ngạnh trở lại với họ, Chúa Giêsu không thể đòi hỏi dân Ngài phải đáp lại lời đề nghị của lòng thương xót và sự cứu chuộc của Ngài.

Những lời của Chúa Giêsu tiết lộ tấm lòng của một người đau buồn cho chúng ta, không phải cho chính mình. Ngài sẵn sàng đi đến thập tự giá để giành được sự tha thứ của chúng ta. Không một chút chua xót hay oán hận, Ngài thoải mái thể hiện lòng nhân ái của mình đối với tất cả mọi người. Như Chúa Giêsu đã báo trước, Ngài sẽ đến Giêrusalem giữa những tiếng ca tụng: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến! (Lc 19,38). Tuy nhiên, những ngày sau đó, Ngài sẽ bị đóng đinh. Những người vui mừng khi Ngài vào thành thánh sau này sẽ thả một tù nhân khét tiếng hơn là cứu Chúa Giêsu khỏi thập tự giá. Họ sẽ từ bỏ Chúa Giêsu và theo sự lựa chọn của chính họ, ngôi nhà của họ sẽ bị từ bỏ. Sự hiểu biết này hẳn đã khiến Chúa Giêsu đau buồn biết bao khi Ngài thương tiếc về việc Giêrusalem từ chối Ngài!

“Ngôi nhà” của chính chúng ta không cần phải bỏ đi. Dù chúng ta là tội nhân, Chúa Giêsu vẫn chờ đợi chúng ta, khao khát được thu thập chúng ta về bên Ngài. Không điều gì chúng ta đã từng làm, dù tội lỗi đến đâu, có thể khiến Ngài không yêu chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ buộc chúng ta phải quay lại với Ngài, và Ngài luôn sẵn sàng đưa chúng ta trở lại khi chúng ta ăn năn. Như đã làm với người dân Giêrusalem, Ngài cũng tôn trọng sự tự do của chúng ta. Điều đó tùy thuộc vào chúng ta!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa, Chúa đã yêu thương con ngay cả khi con quay lưng lại với Chúa. Xin giúp con đến với sự chăm sóc yêu thương của Chúa. Xin mang tất cả mọi người – kể cả những người dường như xa cách Chúa – vào vòng tay của Chúa.

Hãy kiên vững chống lại những âm mưu của Ma quỷ (Ep 6,11)

Ep 6, 10-20

Have you ever heard the old adage “The best defense is a good offense”? Well, in today’s first reading, Paul seems to flip that idea on its head. He describes a struggle not against other people but against the lies and temptations of the devil. And for Paul, the best way to triumph over Satan is not by launching an offensive but by putting on the “armor of God” (Ephesians 6:11). In other words, the best spiritual offense is a good spiritual defense.

But putting on God’s armor is not as easy as putting on a piece of clothing. It happens over time as we become “girded in truth” (Ephesians 6:14). That means immersing ourselves in those truths and asking the Holy Spirit to bring them to life for us. As we do, we become better able to “stand firm” against the devil’s tactics (6:11).

For example, if you meditate on the truth of God’s love for you, you’ll be less likely to fall prey to the evil one’s efforts to convince you that the Lord doesn’t care about what’s going on in your life. If you know for certain that Jesus died to save you, you won’t be tempted to believe that his forgiveness is for other people but not for you. Such gospel truths are the armor that keeps the enemy’s lies at bay.

So where do you encounter these truths? First and foremost in the Scriptures! That’s why St. Paul calls the word of God “the sword of the Spirit” (Ephesians 6:17). The more you meditate on God’s word, the more his truths become embedded in your heart and mind. Studying and praying with Scripture will also strengthen your faith, which Paul calls a “shield” that can “quench all the flaming arrows of the Evil One” (6:16).

Today, choose a verse from today’s Gospel reading or another Scripture passage that speaks to you. Then ask the Lord to help you understand it in a deeper way. You might even want to memorize it so that you have it readily available whenever you are tempted to listen to Satan’s lies. As you make it part of your spiritual “armor,” your best offense will become a good defense!

“Jesus, help me to put on your armor so that I can stand firm.”

Bạn đã bao giờ nghe câu ngạn ngữ cổ “Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất” chưa? Chà, trong bài đọc một ngày hôm nay, dường như Phaolô đã lật tẩy ý tưởng đó. Ông mô tả một cuộc đấu tranh không phải chống lại người khác mà chống lại những lời nói dối và cám dỗ của ma quỷ. Và đối với Phaolô, cách tốt nhất để chiến thắng Satan không phải là phát động một cuộc tấn công mà là mặc “áo giáp của Thiên Chúa” (Ep 6,11). Nói cách khác, sự tấn công thiêng liêng tốt nhất là sự phòng thủ tốt về mặt tâm linh.

Nhưng mặc áo giáp của Thiên Chúa không dễ như mặc một bộ quần áo vào. Điều này xảy ra theo thời gian khi chúng ta “thắt đai lưng bằng sự thật” (Ep 6,14). Điều đó có nghĩa là đắm mình trong những lẽ thật đó và cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng sống lại cho chúng ta. Khi làm vậy, chúng ta trở nên tốt hơn có thể “đứng vững” trước các chiến thuật của ma quỷ (6,11).

Ví dụ: nếu bạn suy gẫm về lẽ thật tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn, bạn sẽ ít có khả năng trở thành con mồi cho những nỗ lực của ma quỷ để thuyết phục bạn rằng Chúa không quan tâm đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã chết để cứu bạn, bạn sẽ không bị cám dỗ để tin rằng sự tha thứ của Ngài dành cho người khác chứ không phải cho bạn. Những lẽ thật Tin mừng như vậy là áo giáp ngăn chặn sự dối trá của kẻ thù.

Vậy bạn bắt gặp những sự thật này ở đâu? Đầu tiên và quan trọng nhất trong Kinh thánh! Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô gọi lời Chúa là “gươm của Thần Khí” (Ep 6,17). Bạn càng suy gẫm về lời của Thiên Chúa, thì lẽ thật của Ngài càng ăn sâu vào trái tim và tâm trí bạn. Học hỏi và cầu nguyện với Kinh Thánh cũng sẽ củng cố đức tin của bạn, điều mà Phaolô gọi là “lá chắn” có thể “dập tắt mọi mũi tên rực lửa của Ma quỷ” (6,16).

Hôm nay, hãy chọn một câu trong bài đọc Tin mừng hoặc một đoạn Kinh thánh khác nói với bạn. Sau đó, hãy cầu xin Chúa giúp bạn hiểu nó một cách sâu sắc hơn. Bạn thậm chí có thể muốn ghi nhớ nó để có sẵn nó bất cứ khi nào bạn bị cám dỗ để nghe những lời dối trá của Satan. Khi bạn biến nó thành một phần của “áo giáp” thiêng liêng của mình, hành vi tấn công tốt nhất của bạn sẽ trở thành một biện pháp phòng thủ tốt!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con mặc áo giáp của Chúa vào để con có thể đứng vững.

Comments are closed.

phone-icon