The one who blasphemes against the Holy Spirit … – Suy niệm theo WAU ngày 15.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

What does Jesus mean here? How is blasphemy against the Spirit an unforgivable sin? Let’s think about this. First, we know that God is above all things. Nothing is greater than him, not even the worst sin. That means he can forgive anything. Second, we know that God is love. There is not, and there never will be, a person whom God doesn’t love deeply and unconditionally. There is no sinner whom God won’t forgive if they come to him.

So what is blasphemy against the Spirit?

The answer can be found, appropriately enough, in the Prayer of Absolution that we hear in Confession. After we have confessed our sins and prayed an Act of Contrition, the priest raises his hand over us and prays, “God the Father of mercies, through the death and resurrection of his Son, has reconciled the world to himself and sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins” (emphasis added).

This prayer shows us the vital role the Spirit plays in our experience of God’s mercy. He’s the one who pours God’s mercy into our hearts (Romans 5:5). He’s the one who convicts us of our sin and who also tells us that we are beloved children of God (John 16:8; Galatians 4:6). He is our divine Advocate who offers healing to our guilty consciences (John 14:26-27). So to “blaspheme” against the Spirit is to deny him the chance to minister God’s mercy.

Very few, if any, of us will ever go that far in resisting the Spirit! His grace is too attractive; his love is too compelling. But Jesus’ words can act as an extra dose of encouragement. They can remind us just how deeply we need the Spirit in our lives.

Every day, recall God’s mercy. Every day, ask the Spirit to show it to you. Never be afraid to come to him for forgiveness. His love for you is too great, and his mercy is too precious. Receive it today and every day!

“Come, Holy Spirit, and show me again how merciful my heavenly Father is!”

Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây? Làm thế nào việc lộng ngôn đến Thánh Thần là một tội lỗi không thể tha thứ? Hãy suy nghĩ về điều này. Trước tiên, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là trên hết mọi vật. Không có gì vĩ đại hơn Ngài, thậm chí không phải là tội lỗi tồi tệ nhất. Điều đó có nghĩa là Ngài có thể tha thứ cho bất cứ điều gì. Kế đến, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Không có, và sẽ không bao giờ có, một người mà Thiên Chúa không yêu thương sâu sắc và vô điều kiện. Không có tội nhân nào mà Thiên Chúa không tha thứ nếu họ đến với Ngài.

Vậy tội nói phạm đến Thánh Thần là gì?

Câu trả lời có thể được tìm thấy, đủ thích hợp, trong Lời Giải Tội mà chúng ta nghe được trong lúc Xưng Tội. Sau khi chúng ta thú nhận tội lỗi của mình và đọc kinh ăn năn tội, vị Linh mục giơ tay trên chúng ta và cầu nguyện, “Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, qua cái chết và sự phục sinh của Con Người, đã hòa giải thế gian với chính Ngài và ban Thánh Thần đến cùng chúng ta để ban ơn tha tội” (nhấn mạnh thêm).

Lời cầu nguyện này cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của Thánh Thần trong kinh nghiệm của chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là Đấng đổ lòng thương xót của Thiên Chúa vào lòng chúng ta (Rm 5, 5). Ngài là Đấng kết tội chúng ta và cũng là Đấng nói với chúng ta rằng chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa (Ga 16, 8; Gl 4, 6). Ngài là Đấng Bênh vực thần thánh của chúng ta, Đấng ban sự chữa lành cho những lương tâm tội lỗi của chúng ta (Ga 14, 26-27). Vì vậy, “lộng ngôn” chống lại Thánh Thần là từ chối Thánh Thần, không cho Ngài có cơ hội để ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa.

Rất ít người, nếu có, trong chúng ta sẽ đi xa đến mức chống lại Thánh Thần! Ơn sủng của Ngài quá thu hút; tình yêu của Ngài là quá hấp dẫn. Nhưng những lời của Chúa Giêsu có thể đóng vai trò như một liều thuốc khích lệ bổ sung. Chúng có thể nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần Thánh Thần sâu sắc như thế nào trong cuộc sống của mình.

Mỗi ngày, hãy nhớ lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi ngày, hãy cầu xin Thánh Thần chỉ vẻ cho bạn. Đừng bao giờ ngại đến với Ngài để được tha thứ. Tình yêu của Ngài dành cho bạn là quá lớn, và lòng nhân từ của Ngài thật đáng quý. Hãy tiếp nhận nó ngay hôm nay và mỗi ngày!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và cho con thấy Cha trên trời nhân từ thương xót biết bao!

 

Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ,
đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được.
(Ep 1, 15-23) 

What is the hope that we have as Christians, the hope that St. Paul says comes with believing in Jesus and answering his call? It’s certainly more than just wishful thinking or an optimistic outlook that everything will turn out just fine. We know from our life experiences, in fact, that things don’t always turn out fine and that our hope can be misplaced.

For Christians, hope is based not on our circumstances but on a Person. Jesus is our hope. No matter what happens to us or around us, no matter what changes, Jesus doesn’t change. He is our merciful Savior who is with us now in this life, and he will be the same merciful Savior with us for all eternity.

On one level, we already know that. Yet we live in a fallen world filled with confusion, turmoil, disease, and strife. Thinking about our problems, our sins, or just the state of the world can cause us to feel overwhelmed. So how do we live in hope?

In his letter to the Ephesians, Paul prayed that the “eyes of your hearts be enlightened” (1:18). And that is the key: when we look to the Lord, he “enlightens” our hearts. He shows us how much he loves us. He tells us about Jesus, who loves us so deeply that he willingly became man and died on a cross so that we might live. He shows us that his mercy knows no bounds and that he will always forgive us when we come to him. And he enlightens us in a special way when he gives us a glimpse of the glory that awaits us, when we will be raised just as Jesus was and be united with him and all the angels and saints in heaven.

This, brothers and sisters, is the source of our hope. So in those times when you are feeling discouraged, look to Jesus. Recall what he has done for you. Recall the future he has for you. He will never abandon you, not even in your darkest hour. This is the hope that belongs to your call!

“Jesus, when my hope begins to fail, give me the grace to look to you.”

 

Với tư cách là Kitô hữu, chúng ta có hy vọng gì, hy vọng mà thánh Phaolô nói đến khi tin vào Chúa Giêsu và đáp lại lời kêu gọi của Ngài? Chắc chắn không chỉ là những suy nghĩ viển vông hay một viễn cảnh lạc quan mà mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Thực tế, chúng ta biết từ kinh nghiệm sống của mình rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp và hy vọng của chúng ta có thể bị đặt nhầm chỗ.

Đối với Kitô hữu, hy vọng không dựa trên hoàn cảnh của chúng ta mà dựa trên một Con người. Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Bất kể điều gì xảy ra với chúng ta hoặc xung quanh chúng ta, bất kể điều gì thay đổi, Chúa Giêsu không thay đổi. Ngài là Đấng Cứu Rỗi nhân từ của chúng ta, hiện đang ở với chúng ta trong cuộc sống này, và Ngài sẽ là Đấng Cứu Rỗi nhân từ với chúng ta cho đến đời đời.

Ở một cấp độ, chúng ta đã biết điều đó. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thế giới sa đọa đầy hoang mang, hỗn loạn, bệnh tật và xung đột. Suy nghĩ về các vấn đề của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, hoặc chỉ tình trạng của thế giới có thể khiến chúng ta cảm thấy quá tải. Vậy làm thế nào để chúng ta sống trong hy vọng?

Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô đã cầu nguyện để “con mắt của lòng anh em được soi sáng” (1,18). Và đó là chìa khóa: khi chúng ta nhìn lên Chúa, Ngài “soi sáng” tâm hồn chúng ta. Ngài cho chúng ta thấy Ngài yêu thương chúng ta nhiều như thế nào. Ngài kể cho chúng ta nghe về Chúa Giêsu, Đấng yêu thương chúng ta sâu sắc đến mức sẵn sàng trở thành người và chết trên cây thập tự để chúng ta được sống. Ngài cho chúng ta thấy rằng lòng nhân từ của Ngài không có giới hạn và Ngài sẽ luôn tha thứ cho chúng ta khi chúng ta đến với Ngài. Và Ngài soi sáng cho chúng ta một cách đặc biệt khi Ngài cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về vinh quang đang chờ đợi chúng ta, khi chúng ta sẽ được sống lại giống như Chúa Giêsu và được kết hợp với Ngài cũng như tất cả các thiên thần và các thánh trên trời.

Đây là nguồn hy vọng của chúng ta. Vì vậy, trong những lúc bạn cảm thấy chán nản, hãy nhìn lên Chúa Giêsu. Nhớ lại những gì Ngài đã làm cho bạn. Nhớ lại tương lai Ngài dành cho bạn. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, ngay cả trong giờ phút đen tối nhất của bạn. Đây là hy vọng thuộc về ơn gọi của bạn!

Lạy Chúa Giêsu, khi hy vọng của con bắt đầu tan biến, xin ban cho con ân sủng để nhìn vào Chúa.

Comments are closed.

phone-icon