Woman, you are set free of your infirmity – Suy niệm theo WAU ngày 24.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

A woman racked by arthritic pain struggled to get dressed and out the door on time for her prayer group at church. The pain was nothing new—she had endured it for many years—so she was determined to go. When she got to the gathering, she was deeply moved by the Scripture passages that people shared. As she listened, she felt a burning sensation in her arms and legs that quickly subsided. She was amazed to realize her pain was completely gone!

In today’s Gospel, we meet someone similar: a woman who had spent the past eighteen years unable to stand up straight. We can imagine how hard even the simplest of tasks was for her. It likely took her a long time to get ready, but she was determined to go to the synagogue. She wanted to hear God’s word and the rabbi’s teaching. Little did she know what that day would bring. All she did was show up, and Jesus restored her health and changed her life. How surprising, then, that the synagogue leader objected to the woman being healed on the Sabbath!

It seems absurd that anyone would want to limit God’s power to certain days of the week. Yet there may be subtle ways that we put limitations on how and when God might heal us. Perhaps you look only for physical healing when the Lord wants to heal your emotions. Maybe you think that some things are too hard for even him to heal, or that you can be healed only if you follow particular steps. You may even think that God doesn’t heal today, or that you don’t deserve to be healed.

Regardless of your objections, Jesus wants to touch you and give you freedom. He just asks you to keep showing up, to keep coming before him in prayer and trust. As you do, you can make yourself available to whatever Jesus wants to do in you. He knows the healing you need. It may be a physical healing; it may be an easing of worry or calming of your emotions. It may be an increased closeness to him. Or it may be all of the above! Just remember the two women. They didn’t come specifically asking for healing. They just showed up.

And so did the Lord.

“Here I am, Lord. I trust you to give me what you know I need.”

Có một người phụ nữ bị hành hạ bởi cơn đau khớp đã phải khó khăn để mặc quần áo và ra khỏi nhà đúng giờ để đi tới nhóm cầu nguyện của mình ở nhà thờ. Cơn đau thì không có gì mới – cô đã phải chịu đựng nó trong nhiều năm – vì vậy cô quyết tâm đi. Khi đến với nhóm, cô ấy vô cùng xúc động trước những đoạn Kinh thánh mà mọi người chia sẻ. Khi lắng nghe, cô cảm thấy nóng rát ở tay và chân và nhanh chóng cơn đau được giảm bớt. Cô vô cùng kinh ngạc khi nhận ra cơn đau của mình đã hoàn toàn biến mất!

Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta gặp một người tương tự: một phụ nữ đã trải qua mười tám năm không thể đứng thẳng. Chúng ta có thể tưởng tượng những công việc dù là đơn giản nhất đối với cô ấy cũng khó khăn như thế nào. Có lẽ cô ấy đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm đi đến hội đường Do Thái. Cô ấy muốn nghe lời Chúa và lời dạy của vị giáo sĩ. Cô không biết ngày hôm đó sẽ xảy ra điều gì. Tất cả những gì cô ấy làm là sự hiện diện, và Chúa Giêsu đã phục hồi sức khỏe và thay đổi cuộc sống của cô ấy. Nhưng thật ngạc nhiên biết bao khi người lãnh đạo hội đường phản đối việc người phụ nữ được chữa lành vào ngày Sabát!

Có vẻ vô lý khi bất kỳ ai cũng muốn giới hạn quyền năng của Thiên Chúa vào những ngày nhất định trong tuần. Tuy nhiên, có thể có những cách tinh vi mà chúng ta đặt ra những hạn chế về cách thức và thời điểm Thiên Chúa có thể chữa lành cho chúng ta. Có lẽ bạn chỉ tìm kiếm sự chữa lành thể xác trong khi Chúa muốn chữa lành những cảm xúc của bạn. Có thể bạn nghĩ rằng một số điều quá khó, ngay cả Ngài cũng khó có thể chữa lành, hoặc bạn chỉ có thể được chữa lành nếu bạn làm theo các bước cụ thể. Bạn thậm chí có thể nghĩ rằng Thiên Chúa không chữa lành ngày hôm nay, hoặc bạn không xứng đáng được chữa lành.

Bất kể sự phản đối của bạn, Chúa Giêsu muốn chạm vào bạn và cho bạn tự do. Ngài chỉ yêu cầu bạn tiếp tục hiện diện, tiếp tục đến trước Ngài trong sự cầu nguyện và tin cậy. Khi làm như vậy, bạn có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu muốn làm nơi bạn. Ngài biết bạn cần sự chữa lành. Nó có thể là một sự chữa lành về thể chất; nó có thể làm giảm bớt lo lắng hoặc xoa dịu cảm xúc của bạn. Nó có thể là một sự gần gũi hơn với Ngài. Hoặc nó có thể là tất cả những điều trên! Hãy nhớ tới hai người phụ nữ kia. Họ không đến đặc biệt để yêu cầu chữa bệnh. Họ chỉ hiện diện.

Và Chúa cũng vậy.

Lạy Chúa, này con đây. Con tin tưởng Chúa sẽ ban cho con những gì Chúa biết con cần.

Hãy trở nên những người bắt chước Thiên Chúa (Ep 5,1)

Ep 4, 32- 5,8

Sometimes it’s nice to be told what to do. Stay out of the rain. Eat plenty of fruits and vegetables. Brush your teeth. It simplifies things. God knows that; he even gave us the Ten Commandments to teach us how to live. But when St. Paul tells us to imitate God, it might not seem quite so simple. What is the “silly talk” we should avoid? When does wanting things cross the line into the kind of greed that is idolatry? What does God think about watching Looney Toons cartoons or collecting books?

If you want to know how to imitate God, examine what Scripture reveals about him. He is kind and compassionate, self-sacrificing, loving, and forgiving. Those are qualities you can imitate. And look at Jesus. He is God in the flesh. So observe his actions in the Gospels and imitate those. In today’s Gospel, for example, Luke tells us that Jesus cared deeply about the people around him. He was even willing to stop his teaching in the synagogue on a Sabbath to minister to a woman who had been suffering for eighteen years (Luke 13:11-13). Can we be just as flexible? Just as compassionate?

Well, we know that the more time we spend with someone, the more we start imitating them and becoming like them. We take on their characteristics as we watch what they do and how they do it. The same is true with the Lord. Spend time in his presence. Maybe imagine Jesus sitting next to you. What is he doing? Is he reminding you of a time when you experienced his forgiveness? What is he saying to you? Perhaps that his kindness will carry you through difficult times. How does he sound in your thoughts? Gentle or compassionate? Then begin to imitate him.

Do you know someone you could show Jesus’ compassion to, even if it means interrupting your usual schedule? Could you stifle your rant and instead speak kindly the next time someone annoys you? Look for such opportunities to imitate God in your family, at work and school, or even in line at the post office.

It’s difficult, isn’t it? The pressures of everyday life can stretch your “godlikeness” to the max. Yet God doesn’t make impossible demands. He will help you.

Go and try to do as God does.

“Holy Spirit, help me to be an imitator of God today.”

Đôi khi, thật tuyệt khi được cho biết phải làm gì. Tránh mưa. Ăn nhiều trái cây và rau quả. Đánh răng. Nó đơn giản hóa mọi thứ. Thiên Chúa biết điều đó; Ngài thậm chí còn ban cho chúng ta Mười Điều Răn để dạy chúng ta cách sống. Nhưng khi Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy noi gương Chúa, điều đó có vẻ không đơn giản như vậy. “Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn” mà chúng ta nên tránh là gì? Khi nào là muốn mọi thứ vượt qua ranh giới của loại tham lam thờ hình tượng? Thiên Chúa nghĩ gì về việc xem phim hoạt hình Looney Toons hoặc sưu tầm sách?

Nếu bạn muốn biết cách noi gương Thiên Chúa, hãy xem Kinh thánh tiết lộ điều gì về Ngài. Ngài tốt bụng và nhân hậu, hy sinh, yêu thương và tha thứ. Đó là những phẩm chất bạn có thể bắt chước. Và hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa bằng xương bằng thịt. Vì vậy, hãy quan sát hành động của anh ấy trong các sách Tin mừng và bắt chước những hành động đó. Chẳng hạn trong Tin Mừng hôm nay, Luca cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu quan tâm sâu sắc đến những người xung quanh Ngài. Ngài thậm chí sẵn sàng ngừng giảng dạy trong hội đường vào ngày Sabát để phục vụ cho một người phụ nữ đã phải đau khổ suốt mười tám năm (Lc 13,11-13). Chúng ta có thể linh hoạt như vậy không? Cũng có lòng trắc ẩn như thế không?

Chúng ta biết rằng càng dành nhiều thời gian cho ai đó, chúng ta càng bắt đầu bắt chước họ và trở nên giống họ. Chúng ta xem xét những đặc điểm của họ khi chúng ta quan sát những gì họ làm và cách họ làm điều đó. Điều này cũng đúng với Chúa. Dành thời gian cho sự hiện diện của Ngài. Có thể hãy tưởng tượng Chúa Giêsu đang ngồi bên cạnh bạn. Ngài đang làm gì vậy? Ngài có đang nhắc nhở bạn về khoảng thời gian mà bạn đã trải qua sự tha thứ của Ngài không? Ngài đang nói gì với bạn? Có lẽ rằng lòng tốt của Ngài sẽ cưu mang bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn. Ngài nghe như thế nào trong suy nghĩ của bạn? Nhẹ nhàng hay nhân ái? Sau đó bắt đầu bắt chước Ngài.

Bạn có biết ai đó mà bạn có thể thể hiện lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm gián đoạn lịch trình thông thường của bạn không? Bạn có thể kiềm chế lời nói của mình và thay vào đó nói một cách tử tế vào lần sau khi ai đó làm phiền bạn không? Hãy tìm những cơ hội như vậy để noi gương Thiên Chúa trong gia đình bạn, tại nơi làm việc và trường học, hoặc ngay cả khi xếp hàng ở bưu điện.

Thật khó phải không? Những áp lực của cuộc sống hằng ngày có thể kéo “tính thần thánh” của bạn đến mức tối đa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không đưa ra những yêu cầu bất khả thi. Ngài sẽ giúp bạn.

Hãy đi và cố gắng làm như Thiên Chúa làm.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con trở thành người bắt chước Thiên Chúa ngay hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon