I will not reject anyone… – Suy niệm theo WAU ngày 02.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

I will not reject anyone who comes to me. (John 6:37)

On the feast of All Souls, we remember our “faithful departed.” This term can sound so remote and impersonal. But the death of a loved one is anything but remote. These are our spouses, our parents, our children, our friends. These are our beloved dead, and our sense of loss can be profound. We may feel as if we have lost all connection with them, and in our grief, we can even doubt God’s goodness.

That is why today’s feast is a gift, both for us and for our deceased loved ones. All Souls’ Day reminds us that because of our baptism, we are members of the body of Christ. Through Jesus, we are eternally united with all our brothers and sisters, both living and deceased. This means that our love and our prayers can reach beyond the grave. By our prayers, we can help those who have gone before us and who are now being purified (CCC, 958, 961-962). And as we pray for them, our own faith can grow stronger.

In today’s Gospel, Jesus makes a remarkable promise: “I will not reject anyone who comes to me” (John 6:37). His mercy is so great that if we come to him with humble faith and sincere repentance, he will cleanse us and heal us, no matter what we have done. How comforting! In this promise, we find the courage to pray that our loved ones will experience this healing, even after death. Not only that, but we find the courage to trust that the Lord who welcomes them will also heal and welcome us when we see him face-to-face.

Today, we pray for all who have died, that God’s holy and perfect love will continue to purify them so that they can be fully united with the Lord. As Pope Benedict XVI wrote, may they “become fully open to receiving God and able to take [their]place at the table of the eternal marriage-feast” (Spe Salvi, 46). May nothing hinder them: no sin, no fear or shame, no wounds from the sins of others. Let nothing keep them from Jesus and his healing love.

“Lord Jesus, have mercy on us sinners.”

Tôi sẽ không khước từ bất cứ ai đến với tôi (Ga 6, 37)

Vào ngày lễ Các linh hồn, chúng ta tưởng nhớ “các tín hữu đã qua đời”. Thuật ngữ này nghe có vẻ xa cách và không liên quan đến ai. Nhưng cái chết của một người thân yêu là một điều gì đó gần gũi. Đây là vợ / chồng của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, con cái của chúng ta, bạn bè của chúng ta. Đây là những người thân yêu đã chết của chúng tôi, và cảm giác mất mát của chúng ta có thể rất sâu sắc. Chúng ta có thể cảm thấy như thể mất hết mối liên hệ với họ, và trong nỗi đau buồn, chúng ta thậm chí có thể nghi ngờ sự tốt lành của Thiên Chúa.

Đó là lý do tại sao ngày lễ hôm nay là một ân huệ, cho cả chúng ta và cho những người thân yêu đã khuất của chúng ta. Ngày Lễ Các Linh hồn nhắc nhở chúng ta rằng nhờ phép rửa tội, chúng ta là chi thể của thân thể Chúa Kitô. Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được kết hợp vĩnh viễn với tất cả anh chị em của chúng ta, cả những người còn sống và những người đã qua đời. Điều này có nghĩa là tình yêu của chúng ta và những lời cầu nguyện của chúng ta có thể vượt ra khỏi nấm mồ. Bằng những lời cầu nguyện của mình, chúng ta có thể giúp đỡ những người đã đi trước chúng ta và những người hiện đang được thanh tẩy (CCC, 958, 961-962). Và khi chúng ta cầu nguyện cho họ, đức tin của chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời hứa đáng chú ý: “Tôi sẽ không khước từ bất cứ ai đến với tôi” (Ga 6, 37). Lòng thương xót của Ngài lớn đến nỗi nếu chúng ta đến với Ngài với đức tin khiêm nhường và lòng chân thành ăn năn, Ngài sẽ thanh tẩy và chữa lành cho chúng ta, bất kể chúng ta đã làm gì. Thật an ủi biết bao! Trong lời hứa này, chúng ta tìm thấy can đảm để cầu nguyện rằng những người thân yêu của chúng ta sẽ trải qua sự chữa lành này, ngay cả sau khi chết. Không những thế, chúng ta còn thấy can đảm để tin tưởng rằng Chúa là Đấng tiếp đón họ cũng sẽ chữa lành và chào đón chúng ta khi chúng ta gặp gỡ Ngài diện đối diện.

Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời, tình yêu thánh khiết và hoàn hảo của Thiên Chúa sẽ tiếp tục thanh tẩy họ để họ được hoàn toàn kết hợp với Chúa. Như Đức Bênêđíctô XVI đã viết: Xin cho họ “hoàn toàn cởi mở để đón nhận Thiên Chúa và có thể tham dự trong bàn tiệc cưới vĩnh cửu” (Spe Salvi, 46). Mong sao không điều gì cản trở họ: không tội lỗi, không sợ hãi hay xấu hổ, không vết thương do tội lỗi của người khác. Không có gì ngăn cản họ khỏi Chúa Giêsu và tình yêu chữa lành của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi.

Rm 5, 5-11
Đức Kitô đã chết cho chúng ta đang khi chúng ta còn là những tội nhân (Rm 5,8)
While we were still sinners Christ died for us. (Romans 5:8)

What do you think of when you hear the word “sinner”? How about “ungodly” or “enemy of God”? They’re not the kind of words we would use to describe our best friends, our spouses, people we admire, or ourselves, for that matter. But that’s how Paul describes all of us, fallen humanity (Romans 5:6, 8, 10). He even called himself the “foremost” of sinners (1Timothy 1:15). And yet, he says, Jesus loved us so much that he died for us.

This is a stupendous truth! Jesus values all of us so deeply-sinners that we are-that he was willing to endure the cross for us. There is not a single person whom he considers unworthy of his love and care. He sacrificed himself for each and every one of us. He even prayed, “Father, forgive them” as his executioners drove the nails into his hands and feet (Luke 23:34).

This is the message of All Souls Day. Today we celebrate the truth that no one is so sinful that they are outside of the scope of God’s love. Everyone has the chance to experience that love-countless chances, in fact. Anyone who turns to the Lord at any point in their lives can receive it.

While we were still sinners . . . For anyone who has not closed himself off completely from God’s love, this promise extends even beyond death. This is the heart of the Church’s teaching on Purgatory. The Catechism tells us, “All who die in God’s grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation; . . . after death they undergo purification, so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven” (1030, emphasis added).

So don’t give up on any of your loved ones-or any of your enemies. And for heaven’s sake, don’t give up on yourself! You may be a sinner, but you are a beloved, cherished sinner for whom Christ died. He is always ready to heal, to forgive, and to cleanse. Always. Even today.

“Lord, may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace.”

Bạn nghĩ gì khi nghe từ “tội nhân”? Còn về “kẻ vô thần” hoặc “kẻ thù của Thiên Chúa” thì sao? Chúng không phải là loại từ ngữ mà chúng ta sẽ sử dụng để mô tả những người bạn thân nhất, vợ/chồng của chúng ta, những người mà chúng ta ngưỡng mộ hoặc bản thân chúng ta, về vấn đề đó. Nhưng đó là cách Phaolô mô tả tất cả chúng ta, là loài người sa ngã (Rm 5, 6. 8. 10). Ông thậm chí còn tự gọi mình là người “tội lỗi nhất” trong các tội nhân (1Tm 1,15). Tuy nhiên, ông nói, Chúa Giêsu yêu chúng ta đến nỗi đã chết vì chúng ta.

Đây là một sự thật đáng kinh ngạc! Chúa Giêsu đánh giá cao tất cả chúng ta – những tội nhân như chúng ta – đến nỗi Ngài sẵn sàng chịu đựng thập tự giá vì chúng ta. Không có một người nào mà Ngài cho là không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Ngài đã hy sinh bản thân mình cho mỗi người chúng ta. Ngài thậm chí còn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ” khi những kẻ hành quyết đóng đinh vào tay và chân của Ngài (Lc 23,34).

Đây là thông điệp của Ngày Lễ Các Đẳng. Hôm nay chúng ta vui mừng vì lẽ thật rằng không ai tội lỗi đến nỗi họ ở ngoài phạm vi tình yêu thương của Thiên Chúa. Mọi người đều có cơ hội trải nghiệm tình yêu đó – thực tế là vô số cơ hội. Bất cứ ai hướng về Chúa tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống của họ đều có thể nhận được điều đó.

Trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân. . . Đối với bất cứ ai chưa khép mình hoàn toàn khỏi tình yêu thương của Thiên Chúa, lời hứa này còn vượt xa sự chết. Đây là trọng tâm của giáo huấn của Giáo hội về Luyện ngục. Sách Giáo lý cho chúng ta biết, “Tất cả những ai chết trong ân sủng và tình bạn của Thiên Chúa, nhưng vẫn chưa được thanh tẩy một cách vẹn toàn, thực sự được bảo đảm về sự cứu rỗi đời đời của họ; . . . sau khi chết, họ trải qua sự thanh tẩy, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui của Thiên đàng ”(1030, phần nhấn mạnh thêm).

Vì vậy, đừng từ bỏ bất kỳ người thân yêu nào của bạn – hoặc bất kỳ kẻ thù nào của bạn. Và vì Thiên đàng, bạn đừng bỏ cuộc! Bạn có thể là một tội nhân, nhưng bạn là một tội nhân được yêu mến, trân trọng mà Đức Kitô đã chết. Ngài luôn sẵn sàng chữa lành, tha thứ và làm cho sạch. Luôn luôn. Thậm chí đến hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho linh hồn của tất cả các tín hữu đã ra đi, nhờ lòng thương xót của Chúa, được yên nghỉ trong bình an.

Comments are closed.

phone-icon