Jesus healed many who were sick – Suy niệm ngày 11.01.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, January 11, 2023

Jesus healed many who were sick

Scripture: Mark 1:29-39

29 And immediately he left the synagogue, and entered the house of Simon and Andrew, with James and John. 30 Now Simon’s mother-in-law lay sick with a fever, and immediately they told him of her. 31 And he came and took her by the hand and lifted her up, and the fever left her; and she served them. 32 That evening, at sundown, they brought to him all who were sick or possessed with demons. 33 And the whole city was gathered together about the door. 34 And he healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons; and he would not permit the demons to speak, because they knew him. 35 And in the morning, a great while before day, he rose and went out to a lonely place, and there he prayed. 36 And Simon and those who were with him pursued him, 37 and they found him and said to him, “Every one is searching for you.” 38 And he said to them, “Let us go on to the next towns, that I may preach there also; for that is why I came out.” 39 And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons.

Thứ Tư, ngày 11.01.2022

Đức Giêsu chữa lành nhiều người bệnh tật

Mc 1,29-39

29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy! “38 Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

Meditation: Who do you take your troubles to? Jesus’ disciples freely brought their troubles to him because they found him ready and able to deal with any difficulty, affliction, or sickness which they encountered. When Simon brought Jesus to his home, his mother-in-law was instantly healed because Jesus heard Simon’s prayer. Jerome, an early church bible scholar and translator (c. 347-420), reflects on this passage:

“Can you imagine Jesus standing before your bed and you continue sleeping? It is absurd that you would remain in bed in his presence. Where is Jesus? He is already here offering himself to us. ‘In the middle,’ he says, ‘among you he stands, whom you do not recognize’ (Cf. John 1:26) ‘The kingdom of God is in your midst’ (Mark 1:15). Faith beholds Jesus among us. If we are unable to seize his hand, let us prostrate ourselves at his feet. If we are unable to reach his head, let us wash his feet with our tears. Our repentance is the perfume of the Savior. See how costly is the compassion of the Savior.”

Do you allow Jesus to be the Lord and healer in your personal life, family, and community? Approach the Lord with expectant faith. God’s healing power restores us not only to health but to active service and care of others. There is no trouble he does not want to help us with and there is no bondage he can’t set us free from. Do you take your troubles to him with expectant faith that he will help you?

“Lord Jesus Christ, you have all power to heal and to deliver from harm. There is no trouble nor bondage you cannot overcome. Set me free to serve you joyfully and to love and serve others generously. May nothing hinder me from giving myself wholly to you and to your service.”

Suy niệm: Bạn thường đem các vấn nạn của mình đến với ai? Các môn đệ của Ðức Giêsu đã mang những vấn nạn của họ đến với Người một cách thoải mái bởi vì họ luôn thấy Người sẵn sàng và có khả năng giải quyết mọi khó khăn, buồn phiền, hay bệnh tật mà họ gặp phải. Khi ông Simon đem Ðức Giêsu về nhà mình, mẹ vợ ông lập tức được chữa lành bởi vì Ðức Giêsu đã nghe lời cầu xin của Simon. Thánh Giêrom, một nhà thông thái và dịch thuật về Kinh thánh của Giáo hội thời sơ khai (347-420), suy gẫm về đoạn này như sau:

“Bạn có thể nào hình dung Ðức Giêsu đang đứng bên giường ngủ của bạn mà bạn vẫn tiếp tục ngủ được chăng? Thật là lố bịch khi bạn vẫn ngủ trước sự hiện diện của Người. Ðức Giêsu ở đâu? Người đang ở đây ban phát chính mình cho chúng ta. ‘Người đứng giữa họ, nhưng không ai nhận ra Người’ (Ga 1,26) ‘Nước Thiên Chúa đang ở giữa ngươi’ (Mc 1,15). Đức tin nhìn thấy Ðức Giêsu ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta không thể nắm được tay Người, chúng ta hãy phủ phục dưới chân Người. Nếu chúng ta không thể chạm đến đầu Người, chúng ta hãy rửa chân Người bằng nước mắt của chúng ta. Lòng thống hối của chúng ta là thuốc thơm của Đấng cứu thế. Hãy nhìn xem lòng trắc ẩn của Đấng cứu thế quý giá biết chừng nào.”

Bạn có cho phép Ðức Giêsu làm Chúa và là Đấng chữa lành trong cuộc đời, gia đình, và cộng đoàn của bạn không? Hãy đến gần Người với niềm tin kiên vững. Uy lực chữa lành của Thiên Chúa phục hồi chúng ta không chỉ về sức khỏe mà còn sự phục vụ và quan tâm tích cực đối với người khác. Không một vấn đề nào mà Người không muốn giúp đỡ chúng ta, và không một cản trở nào mà Người không thể giải thoát chúng ta ra khỏi nó. Bạn có đem những vấn nạn của mình đến cho Người với lòng tin kiên vững rằng Người sẽ cứu giúp bạn không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa có tất cả mọi quyền lực để chữa lành và giải thoát khỏi sự nguy hại. Không một vấn đề hay cản trở nào mà Chúa không thể chế ngự được. Xin giúp con được tự do phụng sự Chúa một cách vui mừng và yêu thương và phục vụ mọi người một cách quảng đại. Chớ gì không có điều gì cản trở con hiến toàn thân con cho Chúa và cho việc phụng sự Người.

Comments are closed.

phone-icon