Why are his disciples… not fasting – Suy niệm theo WAU ngày 16.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Why… why are his disciples… not fasting? (Mk 2:18)

The people asking this question might have been missing out on the most important reason for fasting: fasting is meant to draw us closer to God. As we choose to deny ourselves out of reverence for the Lord, it clears our minds and opens our hearts, making us freer to worship and follow him. Or to put it another way, fasting draws us closer to the Lord!

So why weren’t Jesus’ disciples fasting? Jesus told them it was because he was right there with them. They didn’t need to fast because they were about as close to him as they could get.

But what about us? We are in a kind of “now and not yet” time. Jesus, the Bridegroom, is truly with us by the power of his Spirit. But at the same time, he has been “taken away” (Mark 2:20). He’s not here with us in the same way he was with the disciples. Not only that, but our human weakness can cloud our ability to sense Jesus’ presence or his love. We can get distracted by the world or begin to look for satisfaction in things that pass away. And so we fast. We choose to deny ourselves because we want to satisfy the hunger in our hearts-a hunger that can only be filled by the Lord.

We fast on certain days of Lent so that we can rejoice with the risen Lord at Easter. We fast before Mass so that we can increase our hunger for Jesus in the Eucharist. Even in our normal everyday lives, there are ways we can “fast” that have nothing to do with food. Whether we turn off social media for a time or change what we listen to on our morning commute or try to avoid idle gossip, we are emptying ourselves out so that God can fill us.

Is fasting fun? Usually not. But just think about some of the blessings that fasting can bring to you. A passage from Scripture can come to life as you spend extra time pondering it. Feeling your physical emptiness can open you up to a deeper experience of the Lord’s consolation. You might just need to put aside a few comforts so that you can find him again. And when you do-oh, the joy you will feel!

“Lord, help me open myself to you. Give me a hunger for your presence!”

Tại sao… môn đệ của Ngài… không ăn chay? (Mc 2,18)

Những người đặt câu hỏi này có thể đã bỏ lỡ lý do quan trọng nhất để ăn chay: ăn chay nhằm kéo chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Khi chúng ta chọn từ bỏ chính mình vì tôn kính Chúa, điều đó làm tâm trí chúng ta sáng suốt và mở lòng, giúp chúng ta tự do hơn để thờ phượng và đi theo Ngài. Hay nói cách khác, việc ăn chay kéo chúng ta đến gần Chúa hơn!

Vậy tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ đó là vì Ngài ở ngay đó với họ. Họ không cần phải ăn chay vì họ đã ở gần Ngài hết mức có thể.

Nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta đang ở trong một loại thời gian “bây giờ và chưa phải”. Chúa Giêsu, Chàng Rể, thực sự ở với chúng ta nhờ quyền năng của Thần Khí Người. Nhưng đồng thời, Ngài đã bị “đưa đi” (Mc 2,20). Ngài không ở đây với chúng ta như đã ở với các môn đệ. Không những thế, sự yếu đuối của con người có thể làm lu mờ khả năng cảm nhận được sự hiện diện hay tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể bị phân tâm bởi thế gian hoặc bắt đầu tìm kiếm sự thỏa mãn trong những điều chóng qua. Và thế là chúng ta ăn chay. Chúng ta chọn quên mình vì chúng ta muốn thỏa mãn cơn đói trong lòng mình – một cơn đói chỉ có thể được lấp đầy bởi Chúa.

Chúng ta ăn chay vào một số ngày của Mùa Chay để chúng ta có thể vui mừng với Chúa phục sinh vào Lễ Phục Sinh. Chúng ta giữ chay trước Thánh lễ để chúng ta có thể gia tăng lòng khao khát Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngay cả trong cuộc sống hằng ngày bình thường của chúng ta, có nhiều cách chúng ta có thể “ăn chay” mà không liên quan gì đến thức ăn. Chúng ta có thể tắt mạng xã hội một thời gian hay thay đổi những gì chúng ta nghe trên đường đi làm buổi sáng hay cố gắng tránh những chuyện tầm phào vô ích, thì chúng ta đang tự làm mình trống rỗng để Thiên Chúa có thể lấp đầy chúng ta.

Ăn chay có vui không? Thường thì không. Nhưng chỉ cần nghĩ về một số ơn lành mà việc ăn chay có thể mang lại cho bạn. Một đoạn Kinh thánh có thể trở nên sống động khi bạn dành thêm thời gian để suy gẫm về nó. Cảm nhận sự trống rỗng về thể xác của bạn có thể mở ra cho bạn một kinh nghiệm sâu sắc hơn về sự an ủi của Chúa. Bạn có thể chỉ cần gác lại một vài tiện nghi để có thể tìm lại Ngài. Và khi bạn làm được – thì bạn sẽ cảm thấy vui sướng biết bao!

Lạy Chúa, xin giúp con mở lòng với Chúa. Xin cho con khao khát sự hiện diện của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon