Điều kiện theo Chúa

0
    ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA

                  ( Lc 9,51-62 )

     Muốn theo Chúa con phải luôn từ bỏ,
     Bỏ con người bỏ tất cả ý riêng,
     Bỏ cái tôi như một sợi xích xiềng,
     Bỏ danh lợi, khả năng hay sức khỏe.
Nếu con giữ một điều dù nhỏ bé,
Cũng cản ngăn Chúa hoạt động nơi con,
Vét sạch đi cho trống rỗng không còn,
Để cho Chúa được tự do hoạt động.
      Muốn theo Ngài nên đổi thay cuộc sống,
      Sống cho đi không giữ lại điều gì,
      Cả Cha chết cũng mặc họ chôn đi,
      Đã theo Chúa phải hy sinh cắt bỏ.
Chồn có hang chim trời thì có tổ,
Đi theo Ngài không có chỗ tựa nương,
Và cứ đi trên khắp mọi nẻo đường,
Để loan báo Triều Đại Ngài sắp đến.
     Một người nữa muốn theo nhưng xin hẹn,
     Được trở về từ giã những người thân,
     Chúa nói ngay chỉ có một điều cần,
     Đã cầm cày đừng bao giờ ngoái lại.
Vâng Chúa ơi!Cuộc sống nay hiện đại,
Biết bao điều làm cản bước con đi,
Xin cho con biết từ bỏ những gì,
Làm ngăn cản bước đường con theo Chúa.

              
Sr. Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.