Lời tạ ơn

0
( Lc 17,11-19 )
Chúa muốn con có niềm tin vững mạnh,
Như người cùi thuộc xứ Samari,
Vì đã tin nên anh chẳng ngại gì,
Quay trở lại tìm tạ ơn Thiên Chúa.
Bởi anh được Chúa tình thương cứu chữa,
Nên anh tin và cất bước theo Ngài,
Người biết ơn chỉ có một không hai,
Lại là chính một người trong dân ngoại.
Chuyện kể đây không phải là huyền thoại,
Chứng thực rằng mười người mắc bệnh phong,
Chúa chữa cho và truyền phải về làng,
Đến trình diện với các Thầy Tư tế.
Điều kiện đó ai cũng cho là dễ,
Nên mười người đều cất bước ra đi,
Họ đến nơi và nói hết những gì,
Điều Chúa dậy cho các Thầy Tư tế.
Nhưng lạ thay điều mà con muốn kể,
Chỉ có người ngoại giáo biết ơn thôi,
Và chính anh đã được Chúa kêu mời,
Được biến đổi anh trở về cùng Chúa.  
Riêng với con ơn Ngài ban chan chứa,
Con đáp đền tình Chúa xứng hay chưa?
Con lấy chi đền đáp Chúa cho vừa,
Chỉ còn biết hiến dâng Ngài tất cả.
                 Nt. Thérèse Mai Thị Ngượi   

Comments are closed.