Trời mới đất mới

0

TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

 Công đồng Vaticanô II, Hiến chế mục vụ Gaudium et spes về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 39. Trích từ bản dịch tiếng Việt của Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Công đồng Vaticanô II, NXB Tôn Giáo 2012, tr. 270-272.

Chúng ta không biết được trái đất và nhân loại sẽ kết thúc vào thời điểm nào15, chúng ta cũng chẳng biết cách thức vũ trụ biến đổi ra sao. Quả thật, bộ mặt của một thế giới bị biến dạng vì tội lỗi đang qua đi16, nhưng chúng ta được biết Thiên Chúa đã dọn sẵn một chỗ ở mới và một thế giới mới, nơi công lý ngự trị17. Hạnh phúc ở nơi ấy sẽ thỏa mãn và lấp đầy mọi ước vọng hòa bình đang trào dâng trong lòng con người18. Khi ấy, sự chết sẽ bị đánh bại, con cái Thiên Chúa sẽ phục sinh trong Chúa Kitô, và những gì được gieo vãi trong yếu hèn, mục nát, sẽ mặc lấy sự không hư nát19; tình yêu và các nghĩa cử bác ái sẽ tồn tại20, và toàn thể tạo vật mà Thiên Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ phù vân21.

Chúng ta đã được cảnh giác là lời lãi cả thế gian mà để hư mất chính mình thì nào có ích lợi gì22. Nhưng sự trông đợi một thế giới mới không được làm suy giảm, trái lại phải kích thích nỗ lực phát triển trái đất này, nơi mà thân thể gia đình nhân loại mới đang tăng trưởng và tiên báo một số hình ảnh nào đó của kỷ nguyên mới. Bởi vậy, tuy phải phân biệt rõ rệt những tiến bộ trần thế với việc mở rộng vương Quyền Chúa Kitô, vẫn phải nhìn nhận rằng chính những tiến bộ này cũng có giá trị đối với nước Thiên Chúa trong mức độ chúng có thể góp phần vào việc tổ chức xã hội loài người cho tốt đẹp hơn23.

Thật vậy, sau khi đã theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu và nhờ Chúa Thánh Thần để phổ biến trên trái đất các giá trị về nhân phẩm, về hiệp thông huynh đệ và tự do, nghĩa là mọi thành quả tốt đẹp do bản tính và hoạt động con người đem lại, chúng ta sẽ gặp lại các giá trị ấy trong tình trạng đã được thanh luyện khỏi mọi uế tạo, được chiếu sáng và biến đổi, nghĩa là khi Chúa Kitô trao lại cho Chúa Cha vương quốc vĩnh cửu và phổ quát : “Vương quốc của chân lý và sự sống, vương quốc thánh thiện và đầy ơn phúc, vương quốc công bình, yêu thương và bình an”24. Vương quốc ấy đã hiện diện cách mầu nhiệm ở trần gian này và sẽ được kiện toàn khi Chúa trở lại .

________________________

15x.Cv 1,7.
16x.1Cr 7,31 ; T.IRÊNÊ, Adv. Hoereses, V, 36, 1: PG7,1222.
17x.2 Cr 5,2 ; 2Pr 3,13.
18x. 1Cr 2,9; Kh 21,4-5.
19x. 1Cr 15,42 và 53.
20x.1Cr 13,8 ; 3,14.
21x.Rm 8,19-21.
22x.Lc 9,25.
23PIÔ XI, Thông Điệp Quadragesimo anno: AAS 23 (1931)
24 Sách Roma, kinh tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua.

Comments are closed.