Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 02.12

0

Thứ Hai ngày 02/12/2013

Mt 8, 5-11

“Xin Ngài chỉ nói một lời” (Mt 8,8)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến niềm tin, đến sự phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Đức tin dù bé bằng hạt cải thì có ngày cũng sẽ đem lại hoa trái phong nhiêu trước nhan Chúa. Đây là bí quyết để chúng ta có thể vui hưởng bình an và hạnh phúc Nước Trời ngay từ cuộc sống trần thế này.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa chỉ cần chúng con khiêm tốn đặt trọn niềm tin vào Chúa, luôn biết nhìn về phía trước trong hy vọng và chu toàn việc bổn phận hằng ngày. Thế nhưng vì cám dỗ, vì yếu đuối và vì kém đức tin, chúng con đã bỏ quên Chúa mà đi tìm thứ khác. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, để nhận ra thánh ý Chúa nơi cuộc đời con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.