Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 14.12

0

Thứ Bảy ngày 14/12/2013

Lễ Thánh Gioan Thánh giá

Mt 17,10-13

“Ông Êlia đã đến rồi!” (Mt 17,12)

Như Mẹ: Các môn đệ đã được chứng kiến nhiều dấu lạ Đức Giêsu làm. Thế nhưng, các ông nghi ngờ và phân vân: Thầy mình có phải là Đấng phải đến hay không? Các ông vẫn chưa tin vào Chúa. Các ông chưa thể nhận ra Đấng Cứu độ đang ở với các ông.

Với Mẹ: Như các môn đệ xưa kia, chúng con ngày nay cũng đang từng ngày sống với lòng tin yếu kém, mất niềm tín thác vào Chúa. Chúng con vẫn oán trách Chúa khi gặp khó khăn hay không được như ý mình muốn. Chúng con vẫn ham mê vật chất, tiền tài mà xem nhẹ lệnh truyền sống yêu thương và bác ái của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con nhận ra Chúa nơi vũ trụ, vạn vật và nhất là nhìn thấy Chúa nơi các biến cố xảy đến trong cuộc đời con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.