Giáo án Giáo lý Hồng ân – tháng 03

0

GIÁO ÁN GIÁO LÝ HỒNG ÂN

THÁNG 03

***

KHỐI XƯNG TỘI

Lớp Xưng Tội 1

Bài 9: Cộng đoàn Hội thánh (Tiết 1, tiết 2)

Bài 10: Tổ chức Hội thánh (Tiết 1, tiết 2)

Lớp Xưng Tội 2

Bài 23: Điều răn thứ V: Tôn trọng sự sống (tiết 1 – tiết 2)

Bài 24: Điều răn thứ VI: Sống trong sạch

Lớp Xưng Tội 3

Bài 34: Rước lễ (tiết 1 – tiết 2)

KHỐI THÊM SỨC

Lớp Thêm Sức 1

Bài 11: Hội Thánh trong chương trình của Thiên Chúa

Lớp Thêm Sức 2

Bài 26: Sống trong sạch

Lớp Thêm Sức 3

Bài 40 : Việc cầu nguyện

Bài 41: Đời sống cầu nguyện 

KHỐI SỐNG ĐẠO

Lớp Sống Đạo 1

Bài 15: Hội Thánh trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa

Bài 16: Các đặc tính của Hội Thánh 

Lớp Sống Đạo 2 

Bài 32: Trách nhiệm luân lý

Bài 33: Lương tâm

Lớp Sống Đạo 3

Bài 48: Điều răn VI: Không làm sự dâm ô (tiết 1 – tiết 2)

Bài 49: Điều răn VII: Giữ sự công bằng

Comments are closed.