Suy niệm với Mẹ – Ngày 28.03

0

Thứ Sáu 28/03/2014  

Mc 12, 28b-34

“Yêu mến Chúa hết lòng hết linh hồn,
hết sức lực và hết trí khôn” (Mc 12,30)

Như Mẹ: Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài vì tình yêu, thế nên Người cũng không ngừng kêu gọi chúng ta đến hiệp thông với Người trong tình yêu ấy. Là thụ tạo của Chúa, chúng ta cũng không ngừng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và quyết sống với Người “hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì kiêu ngạo và tự phụ, chúng con đã dần lìa xa Chúa và quên mất bổn phận của mình với Chúa. Việc thờ phượng Chúa với chúng con chỉ như là một sự đối phó, làm cho có, cho khỏi áy nay… Xin cho chúng con biết Chúa là vị trí số một, là tất cả trong cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết chọn Chúa là cùng đích của đời mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.