Suy niệm với Mẹ, ngày 14.02

0

Thứ Bảy, ngày 14.02.2015            

Thánh Cyrillô, đs – Th. Mêthôđiô, gm

Mc 8,1-10

“Các ông dọn bánh ra cho dân chúng” (Mc 8,6)

Như Mẹ: Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa có khả năng làm tất cả những gì Người muốn. Người ban cho chúng ta hồng ân cao quý là được cộng tác cùng Người trong việc đem bánh cho dân chúng, tùy theo các cách thức khác nhau, nghĩa là đem Tin Mừng của Chúa đến với tất cả mọi người, nhất là những ai đang đói khát Mình và Máu Thánh Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Điều thiếu sót nhất của chúng con là tự mãn và chỉ lo cho lợi ích của cá nhân mình, để rồi hờ hững với lời Chúa và với nhu cầu của tha nhân. Xin Chúa bù đắp những gì đang còn thiếu sót nơi chúng con, để chúng con trở thành những môn đệ biết sẵn sàng “dọn bánh” cho dân chúng, nghĩa là biết mang Chúa đến cho những người đang đói Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con được lòng say yêu Mình và Máu Thánh Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.