Suy niệm với Mẹ, ngày 04.6

0

Thứ Năm, ngày 04.06.2015

Tuần 9 TN

Mc 12,28b-34

“Yêu mến Thiên Chúa… và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn
mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,33).

Như Mẹ: Nói mến Thiên Chúa và yêu người thì dễ, nhưng yêu thực sự mới là khó. Đây là hai giới răn quan trọng nhất, luôn đi đôi với nhau. Yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương người thân cận. Yêu mến thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Và khi đã yêu, thì việc chu toàn mọi lề luật của Thiên Chúa trở nên dễ dàng.

Với Mẹ: Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Tình Yêu. Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, xin dạy chúng con biết yêu mến Ngài trên hết mọi sự, và cũng xin giúp chúng con biết yêu thương những người xung quanh chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ đoái nhìn đến nhân loại lầm than chúng con, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà mến Chúa và yêu người thân cận của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.