Suy niệm với Mẹ, ngày 05.6

0

Thứ Sáu, ngày 05.06.2015

Th. Bônifaciô, mgtđ

Mc 12,35-37

“Bên hữu Cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân con” (Mc 12,36).

Như Mẹ: Đavít là vua mà đã tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa Thượng, chúng ta là dân thường thì phải xưng Đức Giêsu là ai? Quả thật, Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha hằng sống, được Chúa Cha ban cho mọi quyền năng trên trời dưới đất. Như thế, Chúa Giêsu là Vua và là Chúa của tất cả chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Cha chí thánh, Cha đã siêu tôn Chúa Giêsu là Con Cha lên ngự bên hữu Cha để làm Vua muôn loài. Trong thực tế, có nhiều người chưa quy phục vương quyền của Con Cha. Xin cho họ sớm nhận ra Chúa Giêsu là Chúa và là Vua của họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, Mẹ là Mẹ của Chúa, nhưng Mẹ cũng là người tôi tớ trung thành của Chúa. Xin giúp chúng con là kẻ có tội, biết sống đạo làm tôi tớ của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.