Chấm Nối Chấm: ngày 05/11/2015 – Tình thương của Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 05/11/2015

TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA 

(Đa Minh Việt Nam (Dominican Province in Viet Nam)

Comments are closed.