Chấm Nối Chấm: ngày 06/11/2015 – Sự khôn ngoan của thế gian & sự khôn ngoan của Nước Trời

0

Chấm Nối Chấm: ngày 06/11/2015

Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan của Nước Trời

(Đa Minh Việt Nam (Dominican Province in Viet Nam)

Comments are closed.