Chấm Nối Chấm: ngày 30/01/2016 – Phó thác không phải là ỷ lại

0

Chấm Nối Chấm: ngày 30/01/2016

  PHÓ THÁC KHÔNG PHẢI LÀ Ỷ LẠI

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.