Suy niệm với Mẹ, ngày 24.5.2016

0

Thứ Ba, ngày 24.5.2016 – Tuần VIII TN

Mc 10, 28-31

“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28).

Như Mẹ: Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Nếu ai dám bỏ mọi sự mà theo Chúa, chắc chắn Ngài sẽ ban lại gấp nhiều lần. Điều này được Chúa Giêsu xác định trong bài Tin Mừng hôm nay. Cứ yên tâm, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng quảng đại vô cùng, Ngài không bao giờ để chúng ta bị thiệt thòi khi chúng ta đặt tin tưởng nơi Ngài.

Với Mẹ: Con người hôm nay càng ngày càng trở nên vô cảm trước Thiên Chúa và đối với nhau. Xin Chúa là Đấng quảng đại vô cùng, mở rộng lòng chúng con, để chúng con biết quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa qua các hoạt động bác ái hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy,
xin Mẹ cùng đi với chúng con trên hành trình theo Chúa trong việc phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.